Share:


Modeling of the jacked pile static load test with PLAXIS 3D / Spaustinio polio bandymo statine apkrova modeliavimas PLAXIS 3D

Abstract

In this article jacked pile installation technology and its current processes, altering the base physical and mechanical characteristics are discussed. For the jacked pile static load test simulation Plax 3D software was selected, the opportunities and developments were described. Model building, materials, models, model geometry, finite elements, boundary conditions and assumptions adopted in addressing problems described in detail. Three different tasks formulated and load-settlement dependence a comparison of the results with the experiment given. Conclusions are formulated according to the modeling results.


Santrauka 


Šiame straipsnyje aptarta spaustinių polių įrengimo technologija ir ją taikant vykstantys procesai, keičiantys pagrindo fizines ir mechanines charakteristikas. Spaustinio polio bandymui statine apkrova modeliuoti pasirinktas PLAXIS 3D programinis paketas ir aprašytos jo galimybės bei raida. Detaliai nupasakotas modelio kūrimas, medžiagų modeliai, modelio geometrija, baigtiniai elementai, kraštinės sąlygos ir priimamos prielaidos sprendžiant problemą. Suformuluoti trys sprendžiami uždaviniai ir apkrovos bei nuosėdžio priklausomybe pateikiamas rezultatų palyginimas su eksperimentu. Atsižvelgiant į modeliavimo rezultatus suformuluotos išvados.


Reikšminiai žodžiai: spaustinis polis, modeliavimas, pagrindas, nuosėdis, PLAXIS 3D.

Keyword : jacked pile, modeling, base, settlement, PLAXIS 3D

Published in Issue
Dec 30, 2016
Abstract Views
139
PDF Downloads
50