Share:


Development of quality management system in a transport company by evaluating consumers needs

Abstract

The aim of each company is an efficient use of resources andimproving its services. In order to increase the company’s profitabilityand competitiveness, special attention must be paid toconsumers. The customers’ behavior and needs must be analysedto effectively create mutual benefits. Each transport companyseeks to introduce and successfully implement quality managementsystems. Therefore customer‘s needs must be examined.This analysis reveals which business processes of the companymust be improved, facilitates the improvement of those processes.Thus, it allows a company to ensure customer satisfaction andthe efficiency of processes while reducing all errors, saving costin the future. The main goal of this article is to analyse how theconsumers‘ needs determine the creation of a quality managementsystem in transport companies. The research methods used:scientific literature analysis, the questionnaire of the target group.


Article in Lithuanian.


Transporto įmonės kokybės vadybos sistemos projektavimas, įvertinant vartotojų poreikius


Santrauka. Kiekvienos įmonės tikslas – efektyviau naudoti išteklius, patenkinti vartotojų poreikius ir siekti pelno. Siekiantvis didesnio įmonės pelningumo ir konkurencingumo daug dėmesio turi būti skiriama įmonės teikiamų paslaugų vartotojams.Abipusei naudai efektyviau kurti kiekvienai įmonei yra būtina žinoti jų elgseną, poreikius. Transporto įmonė – ne išimtis.Kiekviena transporto įmonė, siekianti įdiegti ir sėkmingai taikyti kokybės vadybos sistemas, privalo išanalizuoti vartotojųporeikius. Analizė atskleidžia tobulintinas įmonės veiklos procesų sritis ir palengvina numatomų patobulinimų įgyvendinimą.Tai svarbu siekiant užtikrintai patenkinti klientų poreikius, įmonę valdyti efektyviai, sumažinanti klaidų tikimybę ir sutaupytilėšų ateityje. Straipsnio tikslas – išanalizuoti, kaip vartotojų poreikiai lemia kokybės vadybos sistemos projektavimą transportoįmonėse. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, tikslinės vartotojų grupės anketinė apklausa.


Reikšminiai žodžiai: vartotojas, kokybės vadybos sistema, transporto įmonės, konkurencingumas, paslaugų plėtra.

Keyword : consumer, quality management system, transport companies, competitiveness, development of services

How to Cite
Sprogytė, I., & Zinkevičiūtė, V. (2014). Development of quality management system in a transport company by evaluating consumers needs. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 1-8. https://doi.org/10.3846/mla.2014.01
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
528
PDF Downloads
950
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.