Share:


Managerial aspects of social capital

Abstract

Changes in technology, with the speed of the process of globalizationof markets is particularly relevant issue, both from theoreticaland practical point of view, also business development,competitiveness, innovation, applications for new and existingnetworking and support. Organizations are forced to respond anddevelop their capacity to manage changes – it depends on theorganization‘s competitive success, business development opportunities.In order to remain competitive in the network societyit is necessary to improve the management of the organizationsincluding the activities of social capital. This paper analyzesthe social capital of the managerial point of view, critical of thelatest problem solving techniques.


Article in Lithuanian.


Socialinio kapitalo vadybiniai aspektai


Santrauka. Kintant technologijoms, vykstant spartiems rinkų globalizavimo procesams ypač aktualios – ir teoriniu, ir praktiniupožiūriu problemos yra verslo plėtra, konkurencingumas, inovacijų taikymas, naujų ir esamų ryšių užmezgimas ir palaikymas.Organizacijos priverstos reaguoti ir ugdyti gebėjimus valdyti pokyčius – nuo to priklauso organizacijos konkuravimosėkmė, verslo plėtros galimybės. Siekiant išlikti konkurencingiems tinklaveikos visuomenėje reikia gerinti organizacijų valdymą,įtraukti į veiklą socialinį kapitalą. Straipsnyje analizuojama socialinis kapitalas vadybiniu požiūriu, kritiškai vertinamanaujausi problemos sprendimo būdai.


Reikšminiai žodžiai: organizacija, socialinis kapitalas, sisteminis požiūris, metodai.

Keyword : organization, social capital, systematic approach, method

How to Cite
Katinienė, A., & Skačkauskienė, I. (2014). Managerial aspects of social capital. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 25-32. https://doi.org/10.3846/mla.2014.04
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
328
PDF Downloads
508
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.