Share:


The interface of human resources and the value of human capital in education institutions

Abstract

The paper deals with the interface of human resources andthe value of human capital under the aspect of the educationinstitutions. Nowadays, economic development is increasinglydependent on investment in human capital and preservation ofintellectual potential. However, there is a clear trend that humanpotential is not ranked enough and it is still under investment.Whereas the value created by human capital is treated as an investmentin human resources, this paper analizes the key aspectsof the human resources in education institutions.


Article in Lithuanian.


Švietimo įstaigų žmogiškųjų išteklių ir žmogiškojo kapitalo vertės sąsaja


Santrauka. Nagrinėjama žmogiškųjų išteklių ir žmogiškojo kapitalo vertės sąsaja švietimo įstaigų aspektu. Šių dienų ekonomikosvystymasis vis labiau priklauso nuo investicijų į žmogiškąjį kapitalą bei intelektinio potencialo išsaugojimą, tačiaupastebima aiški tendencija, kad žmogiškasis potencialas nėra pakankamai vertimas, žmogiškojo kapitalo vertė nesuvokiamakaip vienas vertingiausių išteklių nūdienos ekonomikoje, todėl vis dar investuojama nepakankamai. Kadangi žmogiškojo kapitalosukuriama vertė yra traktuojama kaip investicijos į žmogiškuosius išteklius, straipsnyje nagrinėjami pagrindiniai švietimoįstaigų žmogiškųjų išteklių aspektai.


Reikšminiai žodžiai: žmogiškasis kapitalas, žmogiškojo kapitalo vertė, žmogiškieji ištekliai, švietimo įstaiga.

Keyword : human capital, the value of human capital, human resources, education institution

How to Cite
Lapinskaitė, I., & Krikščiūnaitė, M. (2014). The interface of human resources and the value of human capital in education institutions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 41-48. https://doi.org/10.3846/mla.2014.06
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
404
PDF Downloads
812
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.