Share:


The study of international trade-related changes

Abstract

International trade is characterized as highly dynamic: multiplechanges manifested in trade rapidly, constantly requiring responseto new challenges. This paper analyzes international trade-relatedchanges in three different ways. First, the paper discloses thetheories of economic growth. Second, it provides insights howtrade-related changes in some countries affect economics in othercountries through the transfer mechanism. Third, named a specificpotency of international trade to economy. To reveal the effectseconometric model is used. This model is applied to the workof twenty-four countries around the world. Based on the resultsof the regression analysis for the different 24 world countries,the period is defined during which the impact of internationaltrade is the strongest.


Article in Lithuanian.


Tarptautinės prekybos pokyčių analizė


Santrauka. Tarptautinė prekyba – sudėtingas dinamiškas socialinės ekonominės raidos reiškinys, jam būdingi daugialypiaipokyčiai. Trimis skirtingais aspektais analizuojami su tarptautinės prekybos pokyčiais susiję klausimai. Pirma, pristatomosžinomos ekonomikos augimo teorijos. Antra, pateikiamos įžvalgos dėl vienų šalių tarptautinės prekybos pokyčių perdavimokitoms šalims mechanizmo. Trečia, apibrėžtas konkretus tarptautinės prekybos poveikis ekonomikai. Remtasi ekonometriniumodeliu. Šis modelis darbe taikytas dvidešimt keturioms pasaulio šalims. Pagal skirtingų pasaulio šalių regresinės analizėsrezultatus nustatytas laiko periodas, per kurį tarptautinės prekybos poveikis ekonomikai buvo stipriausias.


Reikšminiai žodžiai: tarptautinė prekyba, bendras vidaus produktas, ekonometrinis modelis, ekonomika.

Keyword : international trade, GDP, the econometric model, economics

How to Cite
Burinskienė, A. (2014). The study of international trade-related changes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 103-110. https://doi.org/10.3846/mla.2014.13
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
763
PDF Downloads
3072
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.