Share:


Research and evaluation of kart noise spread into the living environment

Abstract

The paper examines kart noise propagation in the living environment and sought measures for suppressing it. To conduct experimental studies, precision sound level analyzer Bruel & Kjaer 2260th has been used. In cooperation with the Lithuanian Hydrometeorological Service, data on relative humidity, wind speed and direction, soil surface temperature and air temperature have been applied. According to the Lithuanian Hygiene Standard HN 33:2011 Noise Thresholds in Residential and Public Buildings and Their Environment, the areas with an elevated noise level are identified thus selecting noise reduction measures aimed at reducing noise levels up to the permitted ones. The analysis of the obtained results has focused on the regularities between noise propagation and meteorological events and their impact on the spread of noise. The environmental factors more or less influencing the climate and noise spread in the living area have been determined. With reference to the received information, the ways to reduce noise have been suggested.

Article in Lithuanian.


Gokartų keliamo triukšmo sklaidos į gyvenamąją aplinką tyrimai ir vertinimas

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamas gokartų keliamo triukšmo sklidimas į gyvenamąją aplinką ir ieškoma priemonių jam slopinti. Eksperimentiniams tyrimams atlikti buvo naudojamas precizinis garso lygio analizatorius „Bruel&Kjaer 2260“. Bendradarbiaujant su Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba panaudoti santykinės oro drėgmės, vėjo stiprumo ir krypties, dirvožemio paviršiaus temperatūros bei oro temperatūros duomenys. Vadovaujantis Lietuvos higienos normomis HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatomos zonos, kuriose triukšmo lygis yra viršijamas, ir parenkant triukšmo mažinimo priemones siekiama triukšmą sumažinti iki leidžiamųjų normų. Gautų rezultatų analizės metu ieškoma dėsningumų tarp triukšmo sklidimo ir meteorologinių reiškinių bei jų daroma įtaka triukšmo plitimui. Nustatomi aplinkos klimato veiksniai, darantys įtaką ar mažiau veikiantys triukšmo sklaidą gyvenamojoje teritorijoje. Atsižvelgiant į gautus rezultatus siūlomi triukšmo mažinimo būdai.

Reikšminiai žodžiai: gokartų keliamas triukšmas, triukšmo sklaida, aplinkos meteorologinės sąlygos.

Keyword : kart noise, noise emissions, weather conditions

How to Cite
Juozaponis, G., & Grubliauskas, R. (2014). Research and evaluation of kart noise spread into the living environment. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(4), 356-361. https://doi.org/10.3846/mla.2014.48
Published in Issue
Oct 24, 2014
Abstract Views
319
PDF Downloads
227
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.