Share:


Business negotiation strategies: the concept, definitions and process

Abstract

The modern business is developing in the context of rapid social and political changes, which contributes to the changes in economic and cultural priorities as well as mindset and behaviour of people. This puts new requirements on development and implementation of business negotiation strategies, aiming to ensure that during bargaining, everything is done to understand the other party and related contexts, to achieve mutual understanding, to reach common agreement and eventually find the optimal negotiating decision. The author of this article researched and analysed negotiation process concepts in the global scientific literature and practice. The article examines negotiation and bargaining concepts. Also, the global analysis of the scientific literature revealed that there is no single negotiation planning concept. The author defines the basic conceptual negotiation planning concepts. The paper deals with negotiation strategy conceptions used by scientists around the world. Conclusions present the proposals for further business negotiation research. 


Article in Lithuanian.


Verslo derybų strategijos: samprata, sąvokos, procesas


Santrauka. Šiuolaikinis verslas vystosi sparčių socialinių politinių ir technologinių pokyčių kontekste, darančiame įtaką ekonomikos ir kultūros prioritetų kaitai, mąstymo ir elgesio pokyčiams. Tai kelia naujus reikalavimus verslo derybų strategijų parengimui ir įgyvendinimui užtikrinti, kad būtų suplanuota ir realizuota derybinių veiksmų visuma, leidžianti suprasti kitą derybų pusę įvairiose situacijose, pasiekti tarpusavio supratimą, pasiekti bendrą susitarimą ir galiausiai rasti optimalų derybinį sprendimą. Autorius šiame straipsnyje pateikia derybų ciklo ir derybų procesų pasaulinės mokslinės literatūros bei praktikos analizę. Straipsnyje yra analizuojamos derybų ir derėjimosi sąvokos. Taip pat iš pasaulinės mokslinės literatūros analizės yra daroma išvada, jog nėra vieno bendro derybų sąvokų traktavimo. Autorius apibrėžia pagrindines koncepcines derybų sąvokas. Darbe yra nagrinėjami įvairių pasaulio mokslininkų požiūriai apie derybų strategijos sampratą. Darbo išvadose yra pateikiamos tolesnių verslo derybų tyrimų kryptys.


Reikšminiai žodžiai: derybos, derybų strategija, derėjimasis, derybų ciklas, derybų strateginiai sprendimai.

Keyword : derybos, derybų strategija, derėjimasis, derybų ciklas, derybų strateginiai sprendimai

How to Cite
Peleckis, K. (2013). Business negotiation strategies: the concept, definitions and process. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(1), 13-21. https://doi.org/10.3846/mla.2013.03
Published in Issue
Apr 5, 2013
Abstract Views
682
PDF Downloads
2157
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.