Share:


Evaluation of landscape ecological aesthetics of green spaces in latvian large cities / Latvijos didžiųjų miestų žaliųjų erdvių kraštovaizdžio ekologinės estetikos vertinimas

Abstract

Recently wide process of urbanisation and migration of inhabitants from rural areas to large cities occurs in Latvia. The proportion of green areas in urban territories is decreasing with time, therefore it is important to maintain the existing greenery system and build a new ecosystem that would connect the existing areas. Currently the principles of landscape ecology and aesthetics are not always included in urban planning or land use plans in Latvia. The aim of the study was to assess landscape ecological aesthetic characteristics of green areas in four Latvian cities – Liepaja, Jelgava, Rezekne and Valmiera. The evaluation matrix contains the following criteria for assessing the landscape aesthetics: the order, accordance to the nearby architecture, visible human intention, particularity, and the following criteria for assessing the landscape ecology: biodiversity, dominance of native species, naturalness and wilderness. In the research, a variety of urban green areas – such as parks, squares and waterfront areas – was evaluated.


Santrauka


Pastaruoju metu Latvijoje vyksta intensyvus urbanizacijos ir gyventojų migracijos iš kaimo vietovių į didžiuosius miestus procesas. Žalieji plotai miestų teritorijose ilgainiui traukiasi, todėl svarbu išlaikyti esamą žaliųjų plotų sistemą ir sukurti naują ekosistemą, kuri sujungtų esamus plotus. Šiuo metu Latvijoje kraštovaizdžio ekologijos ir estetikos principai ne visuo­met įtraukiami į miestų ar kraštovaizdžio planavimo projektus. Studijos tikslas – įvertinti keturių Latvijos miestų – Liepojos, Jelgavos, Rezeknės ir Valmieros žaliųjų plotų kraštovaizdžio ekologines estetines charakteristikas. Vertinta pagal šiuos kraštovaizdžio estetikos kriterijus: tvarka, atitiktis architektūrai, akivaizdus humaniškumas, išskirtinumas; taip pat pagal šiuos kraštovaizdžio ekologijos kriterijus: biologinė įvairovė, vietinių rūšių dominavimas, natūralumas, laisvumas. Tyrime įvertinti įvairūs miesto žalieji plotai: parkai, aikštės ir krantinės.


Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio estetika; kraštovaizdžio ekologija; miestų ekosistemos; žalieji plotai; kraštovaizdžio architektūra; Latvija

Keyword : landscape aesthetics, landscape ecology, urban ecosystems, green areas, landscape architecture, Latvia

How to Cite
Jankevica, M. (2013). Evaluation of landscape ecological aesthetics of green spaces in latvian large cities / Latvijos didžiųjų miestų žaliųjų erdvių kraštovaizdžio ekologinės estetikos vertinimas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 208-215. https://doi.org/10.3846/mla.2013.38
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
201
PDF Downloads
137