Share:


Formulation and theoretical analysis of the control algorithm of the autonomous vehicle

Abstract

With the technologies of the autonomous vehicles improving, one of the biggest tasks is safe and effective integration of the autonomous vehicles into the transport system. The safety of such vehicles depends on their ability to move stably and accurately in the desired trajectory. The intellectual control algorithm is the most important system, controlling the movement of the autonomous vehicle. That is why the formulation and analysis of the rational intellectual control algorithms based on different methods is a significant element when seeking that the autonomous vehicles become a valuable road user. A theoretical version of an intellectual control algorithm, which is designed to ensure an accurate following of the desired movement trajectory under different movement conditions, is presented and described in the work. The operation of the algorithm is based on the comparison of the mathematical models of two vehicles and the solution of the optimization task. The described control algorithm is presented in the environment of the software package MATLAB/Simulink, the analysis of the rational operation of the designed algorithm is done.

Article in Lithuanian.


Autonominio automobilio valdymo algoritmo formulavimas ir teorinė analizė

Santrauka

Tobulėjant autonominių transporto priemonių technologijoms, vienas didžiausių uždavinių – užtikrinti saugią ir efektyvią autonominių transporto priemonių integraciją į transporto sistemą. Tokių transporto priemonių saugumas priklauso nuo jų galimybės stabiliai ir tiksliai judėti pageidaujama trajektorija. Intelektinis valdymo algoritmas yra svarbiausia sistema, kontroliuojanti autonominės transporto priemonės judėjimą. Todėl skirtingais metodais paremtų racionalių valdymo algoritmų formulavimas bei jų analizė yra reikšmingas dėmuo siekiant, kad autonominės transporto priemonės taptų visaverčiais eismo dalyviais. Straipsnyje aprašomas teorinis intelektinio valdymo algoritmo prototipas, skirtas tiksliam pageidaujamos judėjimo trajektorijos sekimui užtikrinti skirtingomis judėjimo sąlygomis. Algoritmo prototipo veikimas paremtas dviejų transporto priemonių matematinių modelių tarpusavio lyginimu ir optimizavimo uždavinio sprendimu. Aprašomas valdymo algoritmo prototipas pateikiamas programinio paketo MATLAB / Simulink aplinkoje, atliekama algoritmo racionalaus veikimo analizė.

Reikšminiai žodžiai: autonominis automobilis, genetinis algoritmas, judėjimo trajektorijos sekimas, nuokrypis.

Keyword : autonomous vehicle, genetic algorithm, movement trajectory following, deviation

How to Cite
Skačkauskas, P., Mejeras, V., & Sokolovskij, E. (2017). Formulation and theoretical analysis of the control algorithm of the autonomous vehicle. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 571-577. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1075
Published in Issue
Dec 27, 2017
Abstract Views
387
PDF Downloads
293
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.