Share:


Comparative analysis of methodologies for landscape ecological aesthetics in urban planning

Abstract

Areas with high level of urbanisation provoke frequent conflicts between nature and people. There is a lack of cooperation between planners and nature scientists in urban studies and planning process. Landscapes usually are studied using the ecological and aesthetical approaches separately. However, the future of urban planning depends on integration of these two approaches. This research study looks into different methods of landscape ecological aesthetics and presents a combined method for urban areas. The methods of landscape visual aesthetical assessment, biotope structure analysis, landscape ecology evaluation and multi-disciplinary expert level are compared in the article. A comparison of obtained values is summarized by making a comparative matrix. As a result, a multi-stage model for landscape ecological aesthetics evaluation in urban territories is presented. This ecological aesthetics model can be successfully used for development of urban territories.


Article in English.


Kraštovaizdžio ekologinės estetinės urbanistinio planavimo metodologijos palyginamoji analizė


Santrauka. Aukštas teritorinės urbanizacijos lygis skatina dažną gamtos ir žmogaus konfliktą. Urbanistinio planavimo studijų procesuose trūksta bendradarbiavimo tarp urbanistinių teritorijų planavimo ir gamtos mokslo srityse dirbančių mokslininkų. Kraštovaizdis dažnai tyrinėjamas atskirai, taikant ekologinius ir estetinius metodus. Tačiau miestų planavimo ateitis priklauso nuo šių dviejų metodų integracijos. Šio tyrimo metu nagrinėjami skirtingi kraštovaizdžio ekologinės estetikos metodai ir pateikiamas apibendrintas urbanizuotoms teritorijoms skirtas sprendimas. Palyginti kraštovaizdžio vizualinio estetinio vertinimo, biotopų struktūros analizės, kraštovaizdžio ekologijos vertinimo metodai ir įvairių sričių ekspertų išvados. Gauti rezultatai suvesti į palyginamąją matricą. Viso to rezultatas – urbanistinių teritorijų daugiapakopis kraštovaizdžio ekologinės estetikos vertinimo modelis. Šis ekologinės estetikos modelis gali būti sėkmingai taikomas urbanistinių teritorijų plėtrai.


Raktiniai žodžiai: kraštovaizdžio estetika; kraštovaizdžio ekologija; urbanizuotos teritorijos; vertinimo metodai; vertinimo kriterijai

Keyword : landscape aesthetics, landscape ecology, urban areas, assessment methods, evaluation criteria

How to Cite
Jankevica, M. (2012). Comparative analysis of methodologies for landscape ecological aesthetics in urban planning. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(2), 113-119. https://doi.org/10.3846/mla.2012.23
Published in Issue
May 11, 2012
Abstract Views
293
PDF Downloads
407
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.