Share:


The city of pain: power found in the form of the building as a sign

Abstract

To consciously provoke the society’s reaction, an architectural object is inserted – on the design offer level – into the main recreational zone of the New York peninsula, the Central Park area. Besides, the social and cultural phenomena inspired by the innovative form of this project are touched upon. The article aims to analyse the process of form modelling and, consequently, perform a research on the form power based on an experimental project carried out by the author. It is also sought to find out the influence of the volume deficiency formed in the city’s planning system on the suggestibility of the building’s form. In the given project, the term volume deficiency is used to describe the stress environment within the city structure, formed on the artistic, planning, volume, stylistic, value or historical basis that programmes the continuity of the above processes after integration of the newly proposed object into the above-mentioned environment. Artistic value of the volume developed within the stress environment and adapted to it provides the suggestibility to the form typical to objects of mass attraction. The form designed in such space obtains all the features characteristic to an architectural sign or urban dominant. The City of Pain project is created as a bridge connecting a narrow city system with large area of artificial recreational space. The building is formed as a corridor for social provocation and laboratory of the modern society’s behaviour.


Article in Lithuanian.


Skausmo miestas: pastato-ženklo formos galia


Santrauka. Sąmoningai siekiant sukelti visuomenės reakciją į Niujorko pusiasalio pagrindinę rekreacinę zoną – Centrinio parko erdvę – projektinio pasiūlymo lygiu įterpiamas architektūrinis objektas, taip pat aptariami ir inovatyvios formos sukelti socialiniai bei kultūriniai reiškiniai. Straipsnio tikslas – remiantis autorės atliktu eksperimentiniu projektu nagrinėti formos modeliavimo procesą ir ištirti modeliavimo poveikį formos galioms. Siekiama nustatyti, kaip pastato formos galia ir įtaiga priklauso nuo miesto planinėje sistemoje susiformavusio (ar suformuoto) tūrio. Tūrio trūkumu aptariamame projekte vadinama meniniu, planiniu, tūriniu, stilistiniu, vertės ar istoriniu pagrindu sudarytos įtampos terpė miesto struktūroje, užprogramuojanti šių procesų tęstinumą po naujai siūlomo objekto integracijos į minėtą aplinką. Įtampos terpėje sukurto ir joje adaptuoto tūrio meninė vertė formai suteikia masinės traukos objektui būdingą įtaigą. Tokioje erdvėje projektuojama forma įgyja visas architektūriniam ženklui, miesto dominantei būdingas savybes. Skausmo miesto projektas tarsi koridorius jungia ankštą miesto sistemą su didžiule dirbtine rekreacine erdve. Pastatas formuojamas kaip socialinių provokacijų koridorius ir moderniosios visuomenės elgesio laboratorija.


Reikšminiai žodžiai: pastatas-ženklas, forma, formos galia, formos modeliavimas, susiformavęs (ar suformuotas) trūkumas, architektūrinis eksperimentas, rekreacinė erdvė.

Keyword : building as a sign, form, power of the form, form modelling, developed (or formed) deficiency, architectural experiment, recreational space

How to Cite
Porvaneckaitė, J. (2012). The city of pain: power found in the form of the building as a sign. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(2), 120-127. https://doi.org/10.3846/mla.2012.24
Published in Issue
May 11, 2012
Abstract Views
267
PDF Downloads
122
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.