Share:


Unrealized architectural projects in Lithuania: historical development

Abstract

The “unrealized architectural projects” are the building projects, carried out under the specific design task and intended to be built in a particular place (site), though, for certain reasons and circumstances, have never been constructed. However, up to the present day, the topic of the “unbuilt” has been analyzed just episodically in literature and sources. The article touches upon the historical development of unrealized architectural works, as well as their artistic value and role within various historical periods of Lithuanian architecture. One of the chapters briefly reviews the relevance and development of unrealized projects during the period since Czarist Russian occupation (1795) to the restoration of Lithuanian independence (1990). Furthermore, the deeper analysis of the Soviet period (1940–1990) “dead” architecture is presented. While exploring “the unrealized”, attention has been also paid to what was actu ally built, therefore the prevailing architectural styles, tendencies and examples of the corresponding decade (in Lithuania and worldwide) have been studied.


Article in Lithuanian.


Neįgyvendinti architektūriniai projektai Lietuvoje: istorinė raida


Santrauka. Neįgyvendinti projektai – tai pastatų projektai, atlikti pagal konkrečią projektavimo užduotį ir skirti realizuoti konkrečioje vietoje (sklype), tačiau dėl tam tikrų priežasčių ir aplinkybių neįgavę realaus statinio pavidalo. Iki šiol ši tema literatūros šaltiniuose nagrinėta epizodiškai. Straipsnyje kalbama apie nerealizuotų darbų istorinę raidą, meninę vertę, jų vaidmenį įvairių laikotarpių Lietuvos architektūroje. Viename iš skyrių trumpai apžvelgiamas nerealizuotų projektų aktualumas ir raida nuo carinės Rusijos okupacijos (1795) iki Nepriklausomybės atgavimo metų (1990). Nuodugniau analizuojama sovietinio laikotarpio (1940–1990) vadinamoji mirusi architektūra. Tyrinėjant tai, kas nerealizuota, tenka atkreipti dėmesį ir į tai, kas buvo įgyvendinta: kokios architektūrinės srovės, mados, stiliai, tendencijos vyravo tam tikru periodu ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.


Raktiniai žodžiai: neįgyvendintas projektas; nerealizuota architektūra; istorinė raida; carizmo laikotarpis; tarpukaris; Sovietų Sąjunga; klasicizmas; istorizmas; modernas; modernizmas

Keyword : unrealized project, unrealized architecture, historical development, the periof of Czarist Russian occupation, interwar period, Soviet Union, Classicism, Historism, the Style of Modern, Modernism

How to Cite
Gudelytė, I. (2012). Unrealized architectural projects in Lithuania: historical development. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(2), 188-196. https://doi.org/10.3846/mla.2012.32
Published in Issue
May 11, 2012
Abstract Views
257
PDF Downloads
363
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.