Share:


Evaluation of organisational changes: a case of information technologies’ implementation

Abstract

Today the organizations encounter various changes, which cannot be avoided due to changes in external and internal environment. Notably, evaluation of organizational changes is seen as important process impacting further development processes in organizations. Presented paper aims to investigate organizational changes of organization by exploring the main important external and internal factors impacting change management process. The authors of the paper take into account the significance of information technologies and analyze the problems of organizational changes during the implementation of information technologies in organization. The authors strive to reveal the main areas which require further development. The authors develop a research methodology and discuss main findings of the survey. At the end of the paper implications of the results and main conclusions are presented.


Article in Lithuanian.


Organizacinių pokyčių vertinimas: informacinių technologijų diegimo atvejis


Santrauka. Dabartinės organizacijos susiduria su įvairaus pobūdžio pokyčiais, kurie yra neaišvengiami dėl kintančios išorinės ir vidinės aplinkos. Organizacinių pokyčių vertinimas laikytinas svarbiu procesu, lemiančiu tolesnį organizacijos plėtros procesą. Straipsnyje siekiama analizuoti organizacinius pokyčius, atsižvelgiant į pagrindinius išorinius ir vidinius veiksnius, darančius įtaką pokyčių valdymo procesui. Straipsnio autorės, atsižvelgdamos į informacinių technologijų reikšmę, analizuoja organizacinių pokyčių problemas diegiant informacines technologijas organizacijoje. Siekiama atskleisti pagrindines tobulintinas organizacijos sritis. Parengta tyrimo metodologija ir pateikti pagrindiniai tyrimo rezultatai. Straipsnio pabaigoje nusakoma gautų rezultatų reikšmė ir pateikiamos pagrindinės išvados.


Raktiniai žodžiai: organizaciniai pokyčiai; vidiniai veiksniai; išoriniai veiksniai; informacinės technologijos; efektyvumas

Keyword : organisational changes, internal factors, external factors, information technologies, efficiency

How to Cite
Oškutienė, R., & Korsakienė, R. (2012). Evaluation of organisational changes: a case of information technologies’ implementation. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(3), 197-204. https://doi.org/10.3846/mla.2012.33
Published in Issue
Jul 9, 2012
Abstract Views
368
PDF Downloads
711
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.