Share:


Algorithm for choosing traction rolling-stock for railway line Rail Baltica

Abstract

The article analyses traction rolling-stock for freight transportation presently used by AB Lietuvos geležinkeliai. The paper explores and compares technical data on the above mentioned rolling-stock and estimates exploitation expenses. Following an assessment of forecasting freight flows on the future railway line Rail Baltica, an algorithm for selecting traction rolling-stock is proposed. The efficiency of locomotives operating on the railway is determined taking into account three multi-criteria evaluation methods: the sum of ratings, simple additive weighting and geometric mean method. Locomotives are estimated in accordance with technical, economic and ecological aspects. The results of possible performance efficiency of rolling stock have been determined changing weight coefficient values of the criteria.


Article in Lithuanian.


Prekinių šilumvežių magistralei „Rail Baltica“ parinkimo algoritmas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami šiuo metu AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kroviniams vežti naudojami traukos riedmenys: analizuojami ir lyginami techniniai duomenys, vertinamos eksploatavimo sąnaudos. Įvertinus krovinių srautų prognozes tiesiamoje ,,Rail Baltica“ geležinkelio magistralėje, pasiūlytas traukos riedmenų kroviniams vežti parinkimo algoritmas. Šilumvežių šioje magistralėje naudojimo efektyvumas nustatomas trimis daugiakriterio įvertinimo metodais: vietų sumos metodu, rodiklių įverčio metodu ir geometrinio vidurkio metodu. Šilumvežiai vertinami techniniais, ekonominiais ir ekologiniais aspektais. Keičiant kriterijų svarbos koeficientų reikšmes, nustatyti skirtingi riedmenų panaudojimo efektyvumo rezultatai.


Raktiniai žodžiai: geležinkelio traukos riedmenys; magistralė ;;Rail Baltica“; eksploatacinės sąnaudos; daugiakriterio vertinimo metodai; eksploatavimo efektyvumas

Keyword : rolling-stock, railway line Rail Baltica, exploitation expenses, multi-criteria evaluation methods, efficiency of rolling-stock exploitation

How to Cite
Steišūnas, S., & Bureika, G. (2012). Algorithm for choosing traction rolling-stock for railway line Rail Baltica. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 386-390. https://doi.org/10.3846/mla.2012.62
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
271
PDF Downloads
168
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.