Share:


Analysis of the main characteristics of pollution in the Vilnia river

Abstract

The article discusses pollution characteristics in natural waters and reasons for fluctuations in their levels of surface waters. The samples were collected in the city and region of Vilnius, i.e. the places where industry objects that may affect the quality of surface water bodies are mainly erected. The obtained results have revealed that the highest demand for biochemical oxygen (BOD) in the Vilnia river over the whole period have reached 32.3 mg/l in June, for dissolved oxygen (O2) –10.63 mg/l O2 in winter and for the concentration of suspended solids (SS) –53.44 mg/l in April. The results of the annual main concentration characteristics of pollution in the Vilnia river over the investigation period have been compared with assessment criteria for evaluating an ecological status of water.


Article in Lithuanian.


Pagrindinių vandens užterštumo Vilnios upėje charakteristikų analizė


Santrauka. Straipsnyje aptariamos pagrindinės vandens užterštumo charakteristikos: skendinčiosios medžiagos, ištirpęs deguonies kiekis bei biocheminio deguonies suvartojimo (BDS) gamtiniuose vandens telkiniuose priežastys, kurios lemia šių medžiagų koncentracijų kiekių svyravimus. Straipsnyje taip pat nagrinėjama šių charakteristikų paviršiniuose vandens telkiniuose šaltuoju metų laikotarpiu Vilnios upėje kaita. Mėginiai buvo imami tose Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono vietose, kur yra susitelkę pramonės objektai, kurie savo antropogenine veikla daro įtaką paviršiniams vandens telkiniams. Per visą tiriamąjį laikotarpį iš visų atliktų tyrimų skaičiaus nustatyta, jog biocheminio deguonies koncentracija šiltuoju metų laikotarpiu didžiausia birželio mėnesį – 32,3 mg/l, ištirpusio deguonies kiekis (O2) žiemą – 10,63 mg/l O2, skendinčiųjų medžiagų koncentracija (SM) balandžio mėnesį – 53,44 mg/l. Gautos metinės tiriamojo laikotarpio pagrindinių užterštumo charakteristikų koncentracijos Vilnios upėje lyginamos su ekologinės būklės vertinimo kriterijais.


Raktiniai žodžiai: skendinčiosios medžiagos; biocheminis deguonies suvartojimas; ištirpęs deguonis; vanduo

Keyword : suspended solids, BOD, dissolved oxygen, water

How to Cite
Margenytė, L., Zigmontienė, A., & Tomaševskis, E. (2012). Analysis of the main characteristics of pollution in the Vilnia river. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(5), 435-440. https://doi.org/10.3846/mla.2012.70
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
284
PDF Downloads
154
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.