Share:


Building external partitions assesment using multi-criteria decision making methods

Abstract

The paper presents a model for selection of building’s external elements. Were analyzed 6 variations of walls and windows area ratio. The authors determined the criteria of those alternatives, which are as follows: heat losses through the building external walls, heat losses through the building windows, heat losses through the bearer thermal bridges, heat losses above the rated air infiltration, external heat inflows in the building from the outside, the building’s energy consumption without consideration of heating system performance, and walls and windows price ratio. According to available data, the initial matrix of a problem was determined. By the use of multiple assessment methods, such as SAW (Simple Additive Weight) COPRAS (Complex Proportion Assessment) and MEW (Multiplicative Exponential Weighting) were calculated the optimal variant of a window and wall aria variation.


Article in Lithuanian.


Išorinių pastato atitvarų vertinimas taikant daugiakriterinius metodus


Santrauka. Straipsnyje pateiktas išorinių atitvarų parinkimo modelis. Nagrinėjami 6 sienų ir langų plotų santykio variantai. Apskaičiuoti šių variantų parametrai: šilumos nuostoliai per pastato sienas, šilumos nuostoliai per pastato langus, šilumos nuostoliai per pastato ilginius šilumos tiltelius, šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos, šilumos pritekėjimas į pastatą iš išorės, pastato suminės energijos sąnaudos, neįvertinus šildymo sistemos efektyvumo, taip pat išorinių atitvarų kainų santykis. Pagal turimus duomenis sudaryta pradinių duomenų matrica. Naudojant daugiakriterinio vertinimo metodus SAW (Simple Additive Weight), COPRAS (COmplex PRoportion ASsessment), ir MEW (Multiplicative Exponential Weighting), buvo apskaičiuotas optimalus langų ir sienų santykio variantas.


Raktiniai žodžiai: šilumos nuostoliai, atitvaros, alternatyvos, rodikliai, SAW, COPRAS, MEW.

Keyword : heat loss, partitions, alternatives, objectives, SAW, COPRAS, MEW

How to Cite
Medineckienė, M., & Kračka, M. (2011). Building external partitions assesment using multi-criteria decision making methods. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 30-34. https://doi.org/10.3846/mla.2011.028
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
245
PDF Downloads
212
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.