Share:


Urban cores in the valley of river Neris in Vilnius – system or uncontroled coincidence?

Abstract

The idea of an article emerged of an observation of architectural – urban complex developement in the right coast of river Neris. This complex is partly materialized 70’s idea of “architectural hills”. Despite of sceptical or even opponential heritage guard’s  attitude about this complex, evident that it is successful realization of  considerable dimension urban conception. On the other hand, the result contravene primary idea, because it takes considerably bigger area of cities topography, i.e. situated on both sides of Konstitucijos avenue, thuthermore, practical realized changed system of altitude accents, and so on. Distinctly identified visual zones of urban cores in the city raise a question if the mentioned cores organize common compositional  system, or if it’s development  is based only on local principles of compositional idea. The main aim of this article – suggest methodical development principles of urban structure, considered on territories spatial compositional systems particularity. An article is the result of certain research, in which were evaluated transformations of territories urban structure, compositional importance to visual identity of a city, and structurised perspective strategy of territories urban development.


Urbanistiniai branduoliai Neries upės slėnyje Vilniaus mieste – sistema ar nevaldomas atsitiktinumas?


Santrauka. Straipsnio idėja kilo, stebint architektūrinio urbanistinio komplekso dešiniajame Neries krante plėtrą. Šis kompleksas yra realizuotas vadinamosios aštuntojo dešimtmečio „architektūrinių kalvų“ idėjos fragmentas (1 pav.). Nepaisant skeptiško ar net priešiško paveldosaugininkų požiūrio į šį kompleksą, akivaizdu, kad tai yra sėkminga didelio užmojo urbanistinės koncepcijos realizacija. Kita vertus, rezultatas seniai neatitinka pirminės idėjos (Mačiulis 2007), nes užima kelis kartus didesnį plotą miesto topografijoje, t. y. išsidėstęs abipus Konstitucijos prospekto, be to, realizuota iš principo kitokia aukštybinių akcentų sistema ir t. t. Vis aiškiau pradedamos identifikuoti miesto urbanistinių branduolių vizualinio dominavimo zonos užduoda klausimą, ar minėtieji branduoliai sudaro bendrą kompozicinę sistemą, ar jų plėtra paremta tik lokalios kompozicinės idėjos principais. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – pateikti metodinius urbanistinės struktūros tobulinimo principus, įvertinus nagrinėjamos teritorijos erdvinės kompozicinės sistemos specifiką. Straipsnis yra tam tikro tyrimo rezultatas, kurio metu buvo įvertinti nagrinėjamos teritorijos urbanistinės struktūros pasikeitimai, nagrinėjamos teritorijos kompozicinė reikšmė miesto vizualiniam identitetui bei suformuota perspektyvinė teritorijos urbanistinės plėtros strategija.


Raktiniai žodžiai: urbanistiniai branduoliai, vizualinio dominavimo zona, urbanistinių branduolių sistema, urbanistinė koncepcija, architektūrinis urbanistinis kompleksas.

Keyword : urban cores, visual zones of dominance, system of urban cores, urban conception, architectural – urban complex

How to Cite
Kajackaitė, M. (2011). Urban cores in the valley of river Neris in Vilnius – system or uncontroled coincidence?. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(3), 101-108. https://doi.org/10.3846/mla.2011.058
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
275
PDF Downloads
137
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.