Share:


The results of experimental investigation recycling meat and plant waste in the periodic operation bioreactor

Abstract

Waste is unwanted materials that are mainly the result of human activities and one of the sources of environmental pollution. An increase in the world’s population causes a growth in the amounts of waste in the modern world. Every year, the increasing quantities of waste are the major problems these days; therefore, calls for taking effective measures to tackle this problem could be effective tools. The article presents the results of experimental studies on using meat waste and their mixes with herbal waste. The conducted experiments observed the concentrations of methane, hydrogen sulphide and oxygen under periodic mesophilic conditions in the bioreactor. Research has shown that the use of herbal supplements with meat waste produces better results than using only meat waste. The digestion of meat wastes points to an average amount of biogas which is 0.5 m3/m3d, that of meat and herbal waste mixture (19:1) – 0.51 m3/m3d, meat and herbal waste mixture (9:1) – 0.56 m3/m3d. The content of biogas methane was 0.074 m3/m3d, 0.083 m3/m3d, 0.101 m3/m3d respectively.


Article in Lithuanian.


Eksperimentinių tyrimų rezultatai perdirbant mėsos ir augalinės kilmės atliekas periodinio veikimo bioreaktoriuje


Santrauka. Atliekos – nepageidaujamos medžiagos, kurios dažniausiai susidaro dėl žmogaus veiklos. Jos yra vienos iš aplinkos teršimo šaltinių. Šiuolaikiniame pasaulyje, didėjant žmonių skaičiui, daugiau susidaro ir atliekų. Kasmet didėjantys atliekų kiekiai yra viena iš svarbiausių šių dienų problemų, todėl jai spręsti reikia imtis efektyvių priemonių. Straipsnyje pateikiami eksperimentinių tyrimų su mėsos atliekomis ir jos mišiniais su žolinėmis atliekomis rezultatai. Eksperimentų metu stebėtos metano, sieros vandenilio ir deguonies koncentracijos, kai periodinio veikimo bioreaktorius veikė mezofiliniu režimu. Tyrimų metu nustatyta, kad naudojant žolines atliekas kaip papildą su mėsos atliekomis gaunami geresni rezultatai, nei vien tik perdirbant mėsos atliekas. Skaidant mėsos atliekas vidutinis biodujų kiekis siekė 0,5 m3/m3d, mėsos atliekų ir žolinių atliekų mišinį (19:1) – 0,51 m3/m3d, mėsos atliekų ir žolinių atliekų mišinį (9:1) – 0,56 m3/m3d. Metano kiekis biodujose siekė atitinkamai 0,074 m3/m3d, 0,083 m3/m3d, 0,101 m3/m3d.


Raktiniai žodžiai: biologiškai skaidžios komunalinės atliekos, biodujos, metanas, anaerobinis perdirbimas.

Keyword : biodegradable municipal waste, biogas, methane, anaerobic processing

How to Cite
Misevičius, A., & Baltrėnas, P. (2011). The results of experimental investigation recycling meat and plant waste in the periodic operation bioreactor. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 50-57. https://doi.org/10.3846/mla.2011.086
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
240
PDF Downloads
181
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.