Share:


The assessment of foreign direct investment influence on the country’s economic competitiveness

Abstract

The value of investment is constantly growing in todays world.Foreign direct investments are like a way of capital attraction, which ensures the regional development. Investors are given freedom of choice and most of the attention is traditionally devoted to increasing the flow of investments. The article analyzes the complex issue of the influence of foreign direct investment for the growth of the country’s economic competitiveness. The object of the article is direct foreign investment. The objective of this article is to evaluate the influence of foreign direct investments to the countries economic competitiveness. The following tasks have been implemented: to analyze the scientific literature of define conception of the foreign direct investment, to analyze factors of foreign direct investment promote attraction, to assess the influence of foreign direct investment for economic competitiveness. In this article, the following methods of analysis are used: an analysis and summarize of the scientific literature, the theoretical and practical statements matching method, analysis of the statistical data.

Article in Lithuanian.


Tiesioginių užsienio investicijų įtakos šalies ekonomikos konkurencingumui vertinimas

Santrauka

Šiandieniame pasaulyje investicijų reikšmė nuolat auga. Tiesioginės užsienio investicijos yra kaip kapitalo pritraukimo priemonė, kuri užtikrina regiono plėtrą. Investuotojams suteikiama pasirinkimo laisvė, o tradiciškai daugiausia dėmesio skiriama investicinių srautų didinimui. Straipsnyje kompleksiškai vertinama tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ekonomikos konkurencingumui. Straipsnio tyrimo objektas – tiesioginės užsienio investicijos. Šio straipsnio tikslas – įvertinti tiesioginių užsienio investicijų įtaką šalies ekonomikos konkurencingumui. Sprendžiami su tuo susiję uždaviniai: išnagrinėti mokslinę literatūrą, kurioje apibrėžiama tiesioginių užsienio investicijų samprata, išanalizuoti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą skatinančius veiksnius, įvertinti tiesioginių užsienio investicijų įtaką ekonomikos konkurencingumui. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teorinių ir praktinių teiginių sugretinimo metodas, statistinių duomenų analizė.

Reikšminiai žodžiai: investicijų srautai, kapitalas, konkurencingumo vertinimas, šalies ekonomikos konkurencingumas, tiesioginės užsienio investicijos, tvari plėtra.

Keyword : investment flows, capital, assessment of competitive, the country’s economic competitiveness, foreign direct investment, sustainable development

How to Cite
Danilevičienė, I., & Lukšytė, V. (2017). The assessment of foreign direct investment influence on the country’s economic competitiveness . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(2), 183-196. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1017
Published in Issue
Jun 2, 2017
Abstract Views
623
PDF Downloads
2175
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.