[1]
Kiela, K. 2012. Photovoltaic cells. Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – Future of Lithuania. 4, 1 (Apr. 2012), 56-62. DOI:https://doi.org/10.3846/mla.2012.13.