(1)
KekytÄ—, I.; StasytytÄ—, V. Comparative Analysis of Investment Decision Models . MLA 2017, 9, 197-208.