Amiri, O. (2015). Urban waterfronts as a deserted heritage. Gubin-Guben case study. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(1), 20-29. https://doi.org/10.3846/mla.2015.727