Kiela, K. (2012). Photovoltaic cells. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(1), 56-62. https://doi.org/10.3846/mla.2012.13