Mitkevičius, R., Zagadskij, V., & Šatkovskis, E. (2012). Control over the performance of monocrystalline silicon solar cells referring to the porous silicon layer. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(6), 91-94. https://doi.org/10.3846/mla.2011.120