Mitkevičius, R., V. Zagadskij, and E. Šatkovskis. “Control over the Performance of Monocrystalline Silicon Solar Cells Referring to the Porous Silicon Layer”. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, vol. 3, no. 6, Jan. 2012, pp. 91-94, doi:10.3846/mla.2011.120.