Share:


An integrated model for prioritizing strategies of the Iranian mining sector

    Mohammad Majid Fouladgar Affiliation
    ; Abdolreza Yazdani-Chamzini Affiliation
    ; Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation

Abstract

Mining is one of the most important sectors in most countries. It produces raw material for other sectors such as industry, agriculture, etc. So, determining and prioritizing the mining strategies are critical to development plans in countries. Miscellaneous types of tools are presented for determining and evaluating of operational strategies. Analyzing the internal and external environments using strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) helps to determine the current situation and to identify major prospects and challenges that could significantly impact strategy implementation in mining sector. On the other hand, Balanced Scorecard (BSC) is a management system that helps organizations at dealing with today's pace of business and enables business managers to make better decisions. Fuzzy multi criteria decision making (FMCDM) techniques are appropriate tools to prioritize under sophisticated environmental. Fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) and Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (FTOPSIS) are two hands of FMCDM methods that are used in different researches. In this paper, an integrated model for prioritizing the strategies of Iranian mining sector is proposed. The SWOT analysis employed to assign enforceable strategies; then, the BSC parameters were used as criteria in order to rank the strategies. The weight of criteria (the BSC parameters) and the priority of alternatives (generated strategies by SWOT) were earned by FAHP and FTOPSIS respectively. The results show that improving the ability of exploitation and production outperforms other strategies.


Irano kasybos sektoriaus strategijų prioriteto nustatymo integruotas modelis


Santrauka. Kasyba yra viena iš svarbiausių ūkio sektorių daugelyje šalių. Ji tiekia žaliavą kitiems sektoriams: pramonei, žemės ūkiui ir t. t. Taigi, gavybos strategijų sudarymas ir prioritetų nustatymas ir yra labai svarbūs šalių plėtros planams. Veiklos strategijoms vertinti siūlomos įvairios metodologijos. Analizuojant vidaus ir išorės aplinką stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) metodu, galima nustatyti esamą padėtį, perspektyvas ir iššūkius, kurie galėtų gerokai paveikti strategijos įgyvendinimą kasybos sektoriuje. Balanso rodiklių sistema (BSC) yra valdymo sistema, kuri padeda organizacijoms spręsti nūdienos verslo spartos problemas ir leidžia vadybininkams priimti geresnius sprendimus. Apytiksliai daugiakriteriniai sprendimų priėmimo metodai nustato prioritetus esant sudėtingai aplinkai. Apytikslis analitinės hierarchijos procesas (FAHP) ir apytikslis artumo idealiajam taškui metodas (FTOPSIS) yra du metodai, kurie naudojami įvairiuose tyrimuose. Šiame straipsnyje Irano kasybos sektoriaus prioritetinei strategijai nustatyti, siūlomas integruotas modelis. SSGG analize nustatomos realios strategijos. Balanso rodiklių sistemos (BSC) parametrai naudojami kaip strategijų rikiavimo kriterijai. Kriterijų reikšmingumai nustatyti FAHP metodu, o alternatyvos surikiuotos FTOPSIS metodu. Rezultatai rodo, kad eksploatavimo gerinimo ir produktyvumo didinimo strategija geresnė už kitas.


Reikšminiai žodžiai: SSGG, balanso rodiklių sistema, apytikslis AHP, apytikslis TOPSIS, kasybos strategijos.

Keyword : SWOT, Balanced Scorecard, Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS, Mining Strategies

How to Cite
Fouladgar, M. M., Yazdani-Chamzini, A., & Zavadskas, E. K. (2011). An integrated model for prioritizing strategies of the Iranian mining sector. Technological and Economic Development of Economy, 17(3), 459-483. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.603173
Published in Issue
Oct 4, 2011
Abstract Views
327
PDF Downloads
179
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.