Share:


Multi‐layered knowledge‐based architecture of the adaptable distance learning system

    Dalė Dzemydienė Affiliation
    ; Lina Tankelevičienė Affiliation

Abstract

The quality of the distance learning courses is largely influenced by competently prepared educational resources and an effective study support system. One of the possible ways to improve distance learning infrastructure and increase its effectiveness is to extend the architecture of present e‐learning systems by the components for adaptable and sustainable learning. This research work is devoted to developing the service‐oriented distance learning environment adaptable to the user's needs. The proposed adaptable communication environment of distance learning is constructed by integration of new components of communication scenarios generation, adaptable for student's goals, multilayered domain ontology of learning subject and forming intelligent agents’ framework possible. The paper presents the knowledge‐based component architecture of the distance learning system, which enables a better adaptation of learning resources to students. The paper analyses the possibilities of integrating ontology into the e‐learning system. The issues of decomposing ontology into different levels of understanding are discussed in order to adapt to learner's tasks and goals. A conceptual approach is proposed for extending the existing distance learning system architecture by intelligent and deeper knowledge layers.


Daugiasluoksnė, žiniomis grindžiama adaptyvaus nuotolinio mokymo sistemos architektūra


Santrauka. Nuotolinių studijų kokybė daugiausia priklauso nuo kompetentingai parengtų mokomųjų priemonių ir veiksmingai veikiančios studijų paramos sistemos. Ieškant priemonių, kaip pagerinti nuotolinių studijų sistemos infrastruktūrą ir padidinti jos darbo efektyvumą, nagrinėjamos galimybės praplėsti tradicinės nuotolinio mokymo sistemos architektūrą komponentėmis, kurios leistų išplėtoti adaptuotą ir darnų mokymosi procesą. Šio tyrimo uždaviniai skirti paslaugoms, skirtoms išvystyti nuotolinio mokymo aplinką. Siekiant sukurti tinkamą kompiuterizuotą bendradarbiavimo aplinką, lanksčiai prisitaikoma prie kintančių vartotojo poreikių studijų procese. Architektūra projektuojama integruojant naujas komponentes bendravimo scenarijams generuoti, daugelio lygių dalykinės srities ontologijai naudoti ir sudarant sąlygas automatizuotam intelektinių agentų bendravimui. Straipsnyje nagrinėjamos galimybės integruoti dalykinės srities ontologiją į tradicinės nuotolinio mokymo sistemos aplinką. Ontologijos detalizavimo pagal studento supratimo lygmenis klausimai nagrinėjami siekiant pateikti koncepcinį tokios nuotolinės adaptuotos sistemos darbo modelį.


Reikšminiai žodžiai: nuotolinio mokymo aplinka, adaptuotas elektroninis mokymas, sprendimų
priėmimo sistema, ontologija, intelektualūs agentai, žiniomis grindžiama architektūra.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : distance learning environment, adaptable e‐learning, decision support system, ontology, intelligent agents, knowledge‐based architecture

How to Cite
Dzemydienė, D., & Tankelevičienė, L. (2009). Multi‐layered knowledge‐based architecture of the adaptable distance learning system. Technological and Economic Development of Economy, 15(2), 229-244. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.229-244
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
299
PDF Downloads
128
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.