Share:


Robustness of the multi‐objective MOORA method with a test for the facilities sector

    Willem K. Brauers Affiliation
    ; Edmundas K. Zavadskas Affiliation

Abstract

The definition of robustness in econometrics, the error term in a linear equation, was not only broadened, but in addition moved to the meaning of common language: from a cardinal to a qualitative one. These interpretations were tested by an application on the Facilities Sector in Lithuania. The application is multi‐objective: like costs, experience and effectiveness at the side of the contractors; quality, duration of the work and cost price at the side of the owners. These objectives having all different units the dimensionless ratios of the MOORA method avoids the difficulties of normalization. In a first part of MOORA these ratios were aggregated and in a second one they were used as distances to a reference point. The results of both parts control each other, a test on robustness. Additionally, MOORA shows a robust domination on all other methods of multi‐objective optimization. For the Facilities Sector in Lithuania, both parts of MOORA resulted in a comparable ranking. In this way a double check was made on the robustness of the results.


Santrauka


Patikimumo apibrėžimas ekonometrikoje, kaip neteisingas terminas tiesinėje lygtyje, buvo ne tik papildytas, bet ir išreikštas įprasta kalba: nuo kiekybinio prie kokybinio. Šios interpretacijos buvo patikrintos taikant jas Lietuvos paslaugų sektoriuje. Taikymas yra daugiatikslis: iš rangovo pusės kaip išlaidos, patirtis, efektyvumas; kokybė, darbo trukmė, kaina iš užsakovo pusės. Minėtieji tikslai turi skirtingus matavimo vienetus. O jų santykiniai dydžiai neturi mato vienetų, todėl taikant MOORA metodą yra išvengiama sunkumų juos normalizuojant. Pirmoje MOORA metodo taikymo dalyje šie santykiai yra sujungiami, o antroje dalyje ieškoma atstumo iki geriausio sprendinio. Abiejų metodo dalių rezultatai pagrindžia sprendinio teisingumą. Tai rodo aiškų MOORA metodo pranašumą, palyginti su kitais daugiatikslio optimizavimo metodais. Taikant abi MOORA metodo dalis Lietuvos paslaugų sektoriui buvo sudarytas lyginamasis rangavimas, buvo atliktas dvigubas rezultatų patikimumo patikrinimas.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: MOORA, patikimumas, daugiatiksliai metodai, patobulintas naminalių grupių
metodas, Delphi

Keyword : MOORA, robustness, multi‐objective methods, ameliorated nominal group technique, Delphi

How to Cite
Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2009). Robustness of the multi‐objective MOORA method with a test for the facilities sector. Technological and Economic Development of Economy, 15(2), 352-375. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.352-375
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
334
PDF Downloads
178