Share:


Independent auditing development tendencies / Nepriklausomo audito raidos tendencijos

    Vaclovas Lakis Affiliation

Abstract

Different countries of the world face some misunderstandings or even scandals concerning the inappropriate information about financial problems in different companies, which, in its turn, decreases society's confidence in independent auditing and encourages discussions on the role of auditing in economy. EU, international trade unions, governments make great efforts to improve the quality of independent auditing. The article investigates the functions of auditors, factors influencing the auditing state, the reasons for fraud of financial statements, motives and means, the efforts of international organizations and governments to improve the auditing quality and unsolved auditing problems.


Santrauka


Nagrinėjamos auditorių funkcijos; veiksniai, darantys įtaką audito būklei; finansinių ataskaitų klastojimo tikslai, motyvai ir priemonės; tarptautinių organizacijų ir atskirų šalių vyriausybių pastangos pagerinti audito kokybę; neišspręstos audito problemos. Daroma išvada, kad kai kurie norminiai aktai  nesiderina su audito standartais ir kelia auditoriams sunkiai įvykdomų reikalavimų. 


Pabrėžiama, kad dėl įvairių priežasčių nepriklausomas auditas pernelyg supaprastėjo. Nepriklausomo audito raidoje ryškėja dviejopa tendencija. Viena, tarptautinės organizacijos ir atskirų šalių vyriausybės deda pastangų, kurios padeda gerinti audito kokybę. Kartu pastebima ir kita tendencija – nepriklausomas auditas pernelyg supaprastėjo, per siaurai formuluojamas audito tikslas. Taip pat audito metu atliekama kur kas daugiau procedūrų, negu reikia audito tikslui pasiekti, tačiau informacija, sukaupta per auditą, užsakovams pateikiama tik iš dalies. Rekomenduojama praplėsti audito tikslą ir procedūras, taip pat numatyti, kad visais atvejais užsakovui kartu su auditoriaus išvada būtų pateikta išsami audito ataskaita.


First published online: 21 oct 2010


Reikšminiai žodžiai: agresyvi apskaitos politika, audito ataskaita, auditoriaus išvada, auditorių
funkcijos, finansinių ataskaitų klastojimas, nepriklausomas auditas, tarptautiniai audito standartai.

Keyword : aggressive accounting policy audit report, auditor's conclusions, forgery of financial statements, independent auditing, international auditing standards

How to Cite
Lakis, V. (2008). Independent auditing development tendencies / Nepriklausomo audito raidos tendencijos. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 171-183. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.171-183
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
138
PDF Downloads
70