Share:


A strategic management model for economic development / Ūkio plėtotės strateginio valdymo modelis

    Danuta Diskienė Affiliation
    ; Birutė Galinienė Affiliation
    ; Albinas Marčinskas Affiliation

Abstract

In this article the authors aim to justify the structure of the strategic management model for rational economic development by evaluating the new challenges facing the national economy development. The use of the SWOT strategic planning tool is critically evaluated, and the benefits of a balanced economic expert analysis structure are substantiated. Based on the findings in this article, it is recommended that government action programmes be based on the national economic development strategy formed by independent experts and given approval by the Lithuanian Seimas (Parliament).


Santrauka


Straipsnyje, įvertinant naujus iššūkius nacionalinio ūkio plėtrai, siekiama pagrįsti racionalaus ūkio
vystymo strateginio valdymo organizacinio modelio struktūrą. Kritiškai įvertinamas strateginės analizės instrumento SWOT naudojimas, pagrindžiama subalansuotos ūkio ekspertizės struktūra. Siūloma vyriausybių veiklos programose remtis nacionaline ūkio plėtros strategija, kurią formuoja nepriklausomi specialistai, įstatymais įtvirtina Lietuvos Respublikos Seimas.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: strateginis ūkio vystymo valdymas, SWOT analizė, nepriklausomi ekspertai,
organizacinis modelis.

Keyword : strategic management of economic development, SWOT analysis, independent expert, organisational module

How to Cite
Diskienė, D., Galinienė, B., & Marčinskas, A. (2008). A strategic management model for economic development / Ūkio plėtotės strateginio valdymo modelis. Technological and Economic Development of Economy, 14(3), 375-387. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.375-387
Published in Issue
Sep 30, 2008
Abstract Views
132
PDF Downloads
65