Share:


Mathematical models for optimal shakedown trusses design problems in case of moving load

    Juozas Atkočiūnas Affiliation
    ; Dalia Merkevičiūte Affiliation
    ; Artūras Venskus Affiliation
    ; Juozas Nagevičius Affiliation

Abstract

Prisitaikomumo teorija, nagrinejanti tampriai plastiškas konstrukcijas, veikiama kintamosios kartotines apkrovos, leidžia judamaja apkrova traktuoti kaip atskira kartotinai kintančiu jegu atveji. Apkrovai leidžiama “judeti” bet kuria konstrukcijos dalimi: nuo tilto vidurio, grižti atgal, vel i prieki ‐ taip universaliai ivertinama apkrovimo istorija, kuri yra lemiamas faktorius, nagrinejant plastines deformacijas patiriančios konstrukcijos itempiu ir deformaciju būvi. Straipsnyje atskleista galimybe taikyti prisitaikomumo teorijos metodus, sudarant teorinius santvaru optimizavimo uždaviniu matematinius modelius ir juos sprendžiant. Nagrinejama idealiai tampriai plastine žinomos geometrijos santvara, veikiama judamosios apkrovos. Sudaryti minimalaus tūrio santvaros ar javeikiančios apkrovos maksimizavimo uždaviniu matematiniai modeliai. Modeliuose ivertinamos ne tik konstrukcijos stiprumo (prisitaikomumo) ir standumo salygos, bet ir stabilumo netekimo galimybe esant plastinei santvaros darbo stadijai. Pasiūlyti nauji sprendimo algoritmai, pateikti skaitiniai strypu lankstines santvaros, veikiamos judamosios apkrovos, optimizavimo uždaviniu pavyzdžiai. Tyrimai atlikti, darant mažu poslinkiu prielaida.


Prisitaikančiųjų santvarų optimizavimo uždavinių matematiniai modeliai judamosios apkrovos atveju


Santrauka


Prisitaikomumo teorija, nagrinėjanti tampriai plastiškas konstrukcijas, veikiama kintamosios kartotinės apkrovos, leidžia judamąją apkrovą traktuoti kaip atskirą kartotinai kintančiu jėgų atvejį. Apkrovai leidžiama “judėti” bet kuria konstrukcijos dalimi: nuo tilto vidurio, grįžti atgal, vėl į priekį ‐ taip universaliai įvertinama apkrovimo istorija, kuri yra lemiamas faktorius, nagrinėjant plastines deformacijas patiriančios konstrukcijos įtempių ir deformacijų būvį. Straipsnyje atskleista galimybė taikyti prisitaikomumo teorijos metodus, sudarant teorinius santvarų optimizavimo uždavinių matematinius modelius ir juos sprendžiant. Nagrinėjama idealiai tampriai plastinė žinomos geometrijos santvara, veikiama judamosios apkrovos. Sudaryti minimalaus tūrio santvaros ar ją veikiančios apkrovos maksimizavimo uždavinių matematiniai modeliai. Modeliuose įvertinamos ne tik konstrukcijos stiprumo (prisitaikomumo) ir standumo sąlygos, bet ir stabilumo netekimo galimybė esant plastinei santvaros darbo stadijai. Pasiūlyti nauji sprendimo algoritmai, pateikti skaitiniai strypų lankstinės santvaros, veikiamos judamosios apkrovos, optimizavimo uždavinių pavyzdžiai. Tyrimai atlikti, darant mažų poslinkių prielaidą.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: prisitaikomumas, optimalus projektavimas, matematinis programavimas, idealiai tampriai plastine santvara, judamoji apkrova

Keyword : shakedown, optimal design, mathematical programming, perfectly elastic‐plastic truss, moving load

How to Cite
Atkočiūnas, J., Merkevičiūte, D., Venskus, A., & Nagevičius, J. (2007). Mathematical models for optimal shakedown trusses design problems in case of moving load. Technological and Economic Development of Economy, 13(2), 93-99. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637782
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
247
PDF Downloads
136
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.