Share:


Methods for multivariant analysis of optional modules used in teaching process

    Artūras Kaklauskas Affiliation
    ; Andrius Gulbinas Affiliation
    ; Mindaugas Krutinis Affiliation
    ; Jurga Naimavičienė Affiliation
    ; Gintautas Šatkauskas Affiliation

Abstract

A lot of decision making methods used in various human activity spheres are currently developed in the world. Different countries scientists in their works did not analyze such research object as the author: tutoring process, participating stakeholders (student, lector, institution, employee) and tutoring external environment (economical, social, demographical, legal, technological, and cultural, etc.), as a whole. In this article optional subjects (modules) multiply criterion proportional evaluation and multiply criterion alternative projecting methods applicable for tutoring process are reviewed.


Mokymo procese naudojamų pasirenkamųjų modulių daugiavariantės analizės metodai


Santrauka


Šiuo metu pasaulyje sukurta nemažai sprendimų priėmimo metodų, taikomų įvairiose žmogaus veiklos srityse. Įvairių šalių mokslininkai, savo darbuose nagrinėdami daugiavariantės analizės metodus, neanalizavo tokio tyrimo objekto kaip autoriai: mokymo proceso, jame dalyvaujančių suinteresuotų grupių (studentas, dėstytojas, institucija, darbdavys) ir mokymo proceso efektyvumą veikiančios išorinės aplinkos (ekonominės, socialinės, demografinės, teisinės, technologinės, kultūrinės ir kt.) kaip vienos visumos. Šiame straipsnyje apžvelgiami mokymo proceso pasirenkamųjų dalykų (modulių) daugiavariantės analizės metodai.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: sprendimų parama, daugiavariantė analizė, variantinis projektavimas, rodiklių sistema, nekilnojamasis turtas, statyba.

Keyword : decision support, multiply criteria analysis, variant projecting, criteria system, real estate, construction

How to Cite
Kaklauskas, A., Gulbinas, A., Krutinis, M., Naimavičienė, J., & Šatkauskas, G. (2007). Methods for multivariant analysis of optional modules used in teaching process. Technological and Economic Development of Economy, 13(3), 253-258. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637807
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
63
PDF Downloads
51