Share:


Modelling renewal of construction objects applying methods of the game theory

    Jurgita Antuchevičienė Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation
    ; Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation

Abstract

The paper analyses modelling renewal of construction objects applying methods of the game theory. Rational construction management variants are usually selected under various conditions, using the efficiency criteria. A choice of rational alternatives can be absolutely uncertain when influences of external factors are unknown. In the current paper, selecting of rational renewal variants of derelict buildings from the viewpoint of sustainable development is presented. Sustainable development always involves great uncertainty; accordingly, the methods of the Game Theory are used for a particular problem. Bayes's and Laplace's rules are applied for searching rational renewal variants of derelict buildings in Lithuanian rural areas. The case study proved that the methods of the Game Theory are effective in a real life situation and can be successfully applied to solving similar problems.


Statybos objektų atnaujinimo uždavinių modeliavimas, taikant lošimų teorijos metodus


Santrauka


Nagrinėjamas statybos objektų atnaujinimo uždavinių modeliavimas, taikant lošimų teorijos metodus. Racionalūs statybos valdymo variantai parenkami įvairiomis sąlygomis, kurios aprašomos efektyvumo rodikliais. Dažnai sprendimus tenka priimti visiško neapibrėžtumo sąlygomis, kai nežinomos išorinių sąlygų tikimybės. Šiame straipsnyje autoriai analizuoja racionalių apleistų pastatų atnaujinimo variantų parinkimą darnaus vystymosi požiūriu. Darnaus vystymosi sąvoka susijusi su informacijos trūkumu ir neapibrėžtumu. Potencialius sprendimo variantus apibūdinantys rodikliai yra diskretūs, tačiau nežinomi jų pasiskirstymo dėsniai bei kitimo ribos. Todėl nagrinėjamam uždaviniui spręsti pritaikyti lošimų teorijos metodai. Suformuluotos galimos apleistų bei nenaudojamų statinių Lietuvos kaimo vietovėse sutvarkymo alternatyvos. Pagrindinių darnaus vystymosi posistemių konfliktui spręsti ir racionaliam pastatų tvarkymo sprendiniui rasti taikytos Bayeso ir Laplaceo taisyklės. Taikant Bayeso taisyklę, įvertinamas santykinis rodiklių reikšmingumas, o, skaičiuojant pagal Laplaceo taisyklę, imama, jog visi rodikliai sprendimą priimantiems asmenims yra vienodai svarbūs. Atlikti skaičiavimai parenkant racionalius variantus atskiruose šalies regionuose bei taikant skirtingas plėtros strategijas, suformuluotas šalies teritorijos bendrajame plane. Pateiktos rekomendacijos, kaip būtų racionalu sutvarkyti apleistus pastatus. Gauti rezultatai patvirtino lošimų teorijos metodų tinkamumą efektyviai taikyti sprendžiant kitus panašaus pobūdžio uždavinius.


Reikšminiai žodžiai: statybos objektų atnaujinimas, sprendimų priėmimas, lošimų teorija, Bayeso taisyklė, Laplaceo taisyklė.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : renewal of construction objects, decision-making, Game Theory, Bayes’s rule, Laplace’s rule

How to Cite
Antuchevičienė, J., Turskis, Z., & Zavadskas, E. K. (2006). Modelling renewal of construction objects applying methods of the game theory. Technological and Economic Development of Economy, 12(4), 263-268. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637752
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
211
PDF Downloads
129