Share:


Analysis of criteria for contractors’ qualification evaluation

    Nerija Banaitienė Affiliation
    ; Audrius Banaitis Affiliation

Abstract

Selecting a construction contractor is a major decision which may influence the progress and success of any construction project. The paper analyses criteria used to evaluate qualification of contractors in Lithuania and abroad. Both in Lithuania and abroad, the bid price of construction works is the main criterion for evaluation of con‐tractors. The lowest price often cannot guarantee commitments on quality and duration of a construction project. Therefore, when selecting a contractor, a client must not only compare bid prices but also set other criteria for evalua‐tion of qualification and determine their weight. A contractor must be selected according to both quantitative and qualitative criteria, and bids should be compared. Only on the basis of quantitative and qualitative evaluation criteria and by comparing bids of contractors it is possible to select a qualified, competent and reliable contractor, to evaluate its qualification, economic and financial condition and technical capability and skills and to achieve relevant results in a construction project. The paper provides an investigation of Lithuanian companies, which analyses issues related to evaluation of contractors’ qualification. The paper is completed with a discussion of the investigation results and delivery of proposals based on expert estimations of the weight of criteria for evaluation of contractors.


Article in English.


Rangovų kvalifikacijos vertinimo kriterijų analizė


Santrauka. Rangovo parinkimas yra labai svarbus veiksnys, turintis įtakos statybos projekto eigai ir sėkmei. Analizuojami Lietuvoje ir užsienio šalyse rangovų kvalifikacijai vertinti taikomi kriterijai. Ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse svarbiausias rangovų atrankos kriterijus yra siūloma statybos darbų kaina. Dažnai mažiausia kaina neužtikrina įsipareigojimų dėl statybos projekto kokybės ir trukmės vykdymo. Todėl užsakovas, rinkdamasis rangovą, turi lyginti ne tik pasiūlymų kainas, bet nusistatyti ir įvertinti kitus kvalifikacijos vertinimo kriterijus, atsižvelgti į jų svarbą. Tik remiantis kiekybiniais ir kokybiniais vertinimo kriterijais ir lyginant rangovų pasiūlymus tarpusavyje, galima pasirinkti kvalifikuotą, kompetentingą ir patikimą rangovą, įvertinti jo ekonominę ir finansinę būklę, techninį pajėgumą ir gebėjimus, kvalifikaciją, pasiekti gerų statybos projekto rezultatų. Straipsnyje pateikiamas Lietuvos įmonių tyrimas, kuriame nagrinėjami rangovų kvalifikacijos vertinimo klausimai, pabaigoje aptariami tyrimo rezultatai bei, remiantis ekspertiniais vertinimais, pateikiami pasiūlymai dėl rangovų vertinimo kriterijų svarbos.


Reikšminiai žodžiai: rangovo kvalifikacija, vertinimo kriterijai, kriterijų svarba, tyrimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : contractors' qualification, evaluation criteria, criteria weight, survey

How to Cite
Banaitienė, N., & Banaitis, A. (2006). Analysis of criteria for contractors’ qualification evaluation. Technological and Economic Development of Economy, 12(4), 276-282. https://doi.org/10.3846/13928619.2006.9637754
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
271
PDF Downloads
201
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.