Share:


Integrated graphical digital models for the modeling and energy analysis of buildings in relation with energy saving and economical factors

    Gintaris Cinelis Affiliation
    ; Eugenijus Januškevičius Affiliation
    ; Gerūta Kazakevičiūte Affiliation

Abstract

The paper concerns the theoretical and practical problems of computer aided modeling and energy analysis of newly designed and existing buildings and presents the new results of development of the system MEA (Modeling and Energy Analysis). The factors are pointed out determining the development of the program package MEA. The paper describes the functionality of the created and extended program tools, the methods of construction of the integrated geometric models and analysis of the building model and its database, the data structures used in different designing stages, the user interface, the variant design procedures based on heuristic principles. An example of the analysis and the evaluation of the design solutions of the building under renovation based on energy and economical criterions are presented.


Integruotųjų grafinių skaitinių modelių taikymas automatizuotas pastatų modeliavimui, įvertinant šilumosaugos ir ekonominius faktorius


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos projektuojamų ir esamų pastatų kompiuterinio modeliavimo ir energinės analizės teorinės ir praktinės problemos bei naujo sistemos MEA (Modeliavimas ir energetinė analizė) kūrimo etapo rezultatai. Išskiriami veiksniai, lemiantys programų komplekso MEA plėtrą. Aprašomas naujų sukurtų ir praplėstų esamų programinių priemonių funkcionalumas, geometrinių skaitinių modelių konstravimo, kompiuterinio pastato modelio ir jo duomenų bazės analizės metodai, įvairioms projektavimo stadijoms naudojamos duomenų struktūros, vartotojo sąsajos priemones, euristiniais principais paremto variantinio projektavimo procedūros. Pateikiamas praktinis renovuojamo erdvinio pastato modelio variantų analizės ir įvertinimo, remiantis energiniais ir ekonominiais kriterijais, pavyzdys.


Reikšminiai žodžiai: kompiuterinis pastatų projektavimas, erdvinis modeliavimas, integruotieji grafiniai skaitiniai modeliai, šiluminis techninis vertinimas, variantinis projektavimas.


First Published Online: 21 Oct 2010

Keyword : computer aided architectural design, spatial modeling, integrated geometric models, energy analysis, variant design

How to Cite
Cinelis, G., Januškevičius, E., & Kazakevičiūte, G. (2005). Integrated graphical digital models for the modeling and energy analysis of buildings in relation with energy saving and economical factors. Technological and Economic Development of Economy, 11(1), 16-25. https://doi.org/10.3846/13928619.2005.9637678
Published in Issue
Mar 31, 2005
Abstract Views
212
PDF Downloads
150