[1]
Tian, D., Yuan, Y., Wang, J., Xia, H. and Wang, J. 2018. Collision avoidance on winding roads using dedicated short-range communication. Transport. 33, 2 (Jan. 2018), 461-469. DOI:https://doi.org/10.3846/16484142.2016.1278032.