Tian, D., Yuan, Y., Wang, J., Xia, H., & Wang, J. (2018). Collision avoidance on winding roads using dedicated short-range communication. Transport, 33(2), 461-469. https://doi.org/10.3846/16484142.2016.1278032