Share:


Some aspects of Lithuanian economic growth

Abstract

Economic growth in less developed countries serves as aim and driving force to achieve better living quality, to approach level of living already reached by other countries. In the present paper authors go through such questions as consequences of economic growth and their costs. Basing on available economic growth theories authors distinguish factors, which could display the strongest impact on country’s economic growth. Assumptions about influence of chosen factors are statistically tested employing data of the 1998–2005 period. Analysis results are economically interpreted, some policy implications formulated.


Kai kurie Lietuvos ekonominio augimo aspektai


Santrauka. Ekonominis augimas mažiau išsivysčiusiose šalyse yra tikslas ir priemonė geresnei gyvenimo kokybei pasiekti, priartėti prie kitų šalių jau pasiekto pragyvenimo lygio. Straipsnyje autoriai trumpai apžvelgia ekonominio augimo pasekmes ir sąnaudas. Remdamiesi egzistuojančiomis ekonominio augimo teorijomis, autoriai išskiria veiksnius, kurie Lietuvos sąlygomis galėtų skatinti ekonominį šalies augimą. Prielaidos apie šių veiksnių įtaką yra statiškai tikrinamos, naudojant 1998–2005 metų duomenis. Gauti rezultatai straipsnyje ekonomiškai interpretuojami, pasiūlomos kai kurios ekonominės politikos kryptys.


Reikšminiai žodžiai: ekonominis augimas, ekonominio augimo veiksniai, kiekybinis įvertinimas.


Article in Lithuanian.

Keyword : economic growth, factors of economic growth, quantitative evaluation

How to Cite
Tvaronavičienė, M., & Tvaronavičius, V. (2006). Some aspects of Lithuanian economic growth. Business: Theory and Practice, 7(4), 232-236. https://doi.org/10.3846/btp.2006.28
Published in Issue
Dec 27, 2006
Abstract Views
197
PDF Downloads
90