Share:


Evoking teacher creativity while using social media / Dėstytojų kūrybiškumo sužadinimas naudojant socialines medijas

Abstract

Recently a question whether good teaching is creative teaching has been widely discussed however little attention has been paid to creative teachers themselves who face a challenge to teach with, through or for the creativity. The article stresses the importance of creativity in higher education and explores the expression of teacher creativity while using social media in university studies. The research is based on Hans-Georg Gadamer’s philosophical approach as well as the interpretation of creativity concept by Mihaly Csikszentmihalyi. The paper presents an overview of teacher “lived experience” that reveals the elements influencing their creativity; it addresses the key points for better understanding of the relation of the most influential elements provoking teacher creativity. Having identified the factors influencing the expression of teacher creativity while using social media, the conclusion is drawn that teacher creativity is sustained by inner creative personality characteristics, external institutional and social environment influence including active idea exchange and implementation. Applying social media in university studies, mastering it themselves and using it for teaching, teachers get involved in the continuous university study processes, the success of which is sustained by the traits of creative personalities and the environment supportive to creativity.


Santrauka


Pastaruoju metu klausimas, ar geras mokymas yra kūrybiškumą skatinantis mokymas, nagrinėjamas labai plačiai, tačiau neskiriama dėmesio kūrybiškiems mokytojams, kurie susiduria su iššūkiu mokyti kūrybiškai, skatinant kūrybą ar kūrybai. Straipsnyje remiamasi Hanso-Georgo Gadamerio filosofiniu požiūriu ir Mihaly'o Csikszentmihalyi'o kūrybiškumo sampratos interpretacija. Pabrėžiama kūrybiškumo svarba aukštajame moksle ir nagrinėjama dėstytojo kūrybiškumo raiška naudojant socialines medijas universitetinėse studijose. Pateikiama dėstytojų išgyventos patirties apžvalga, atskleidžianti pagrindinius elementus, provokuojančius kūrybiškumą, nagrinėjami pagrindiniai veiksniai, leidžiantys suprasti dažniausiai pasireiškiančių elementų santykius. Atskleisti pagrindiniai dėstytojų kūrybiškumo raiškos elementai leidžia daryti išvadą, kad dėstytojų kūrybiškumą stiprina ir provokuoja vidinės kūrybiškos asmenybės charakteristikos, išorinė institucinė ir socialinė aplinkos, įtraukiant aktyvų idėjų apsikeitimą ir įgyvendinimą.


Reikšminiai žodžiai: kūrybiška asmenybė, išgyventa patirtis, saviraiška, socialinės medijos, dėstytojo kūrybiškumas

Keyword : creative personality, lived experience, self-expression, social media, teacher creativity

How to Cite
Šliogerienė, J., & Valūnaitė-Oleškevičienė, G. (2017). Evoking teacher creativity while using social media / Dėstytojų kūrybiškumo sužadinimas naudojant socialines medijas. Creativity Studies, 10(1), 84-96. https://doi.org/10.3846/23450479.2017.1306808
Published in Issue
Jul 3, 2017
Abstract Views
363
PDF Downloads
377
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.