Share:


Creative methods in transforming education using human resources / Kūrybiniai metodai pertvarkant švietimą pasitelkus žmogiškuosius išteklius

    Musarat Yasmin Affiliation
    ; Ayesha Sohail Affiliation
    ; Mela Sarkar Affiliation
    ; Rizwana Hafeez Affiliation

Abstract

Language teaching has become more learner-centered for last three decades. Teachers with a potential of being change-agent received considerable attention of researchers. Teachers need to reconsider their traditional role in helping learners control their learning. Present study investigated viable autonomy-supportive teaching role and creative practices teachers can follow to aid their learners in becoming autonomous. Data were collected from 16 university teachers teaching English communication skills at Bachelor of Science level in public sector universities of the Punjab, Pakistan. Individual semi-structured interviews were conducted to gather teachers’ perceptions. Results revealed that teachers perceived their role vital in developing learner autonomy but they considered a meaningful change in present role with a gradual shift of learning responsibilities from teacher to learner. Moreover, 11 autonomy-supportive teaching practices were suggested to enable learners to control their learning. Study proposed teachers to be trained for their new role, and must have teaching autonomy to materialize autonomy-supportive practices.


Santrauka


Per pastaruosius tris dešimtmečius kalbos mokymas tapo labiau orientuotas į besimokantįjį. Dėstytojai, galintys skatinti pokyčius, sulaukė didelio tyrėjų dėmesio. Dėstytojai turi iš naujo apsvarstyti savo tradicinį vaidmenį, besimokantiesiems padedant valdyti jų mokymąsi. Dabartiniuose tyrimuose imamasi perspektyvaus savarankiško mokymo vaidmens ir kūrybinių metodų, kuriuos gali taikyti dėstytojai, siekiantys padėti savo studentams tapti savarankiškiems. Duomenys surinkti iš 16 universiteto dėstytojų, ugdančių anglų kalbos komunikacijos gebėjimus bakalauro studijose Pandžabo (Pakistanas) viešojo sektoriaus universitetuose. Siekiant išsiaiškinti dėstytojų nuomones, buvo surengta individualių pusiau struktūruotų interviu. Rezultatai atskleidė, kad, plėtojant besimokančiojo savarankiškumą, dėstytojai savo vaidmenį suprato kaip svarbų, tačiau jie laikėsi nuomonės, jog dabartinis vaidmuo labai pasikeitė mokymo(si) atsakomybių atžvilgiu palaipsniui pereinant nuo dėstytojo prie besimokančiojo. Dargi buvo pasiūlyta 11 savarankiškų mokymo metodų, kurie teikia besimokantiesiems galimybes valdyti savo mokymąsi. Tyrime dėstytojams siūloma rengtis naujam vaidmeniui, be to, mokymosi savarankiškumą privalu įgyvendinti taikant savarankiškumą ugdančius metodus.


Reikšminiai žodžiai: savarankiškumą ugdanti aplinka, bendradarbiavimo veikla, vadovas, mokymosi savarankiškumas, dėstytojo vaidmuo.

Keyword : autonomy-supportive environment, collaborative activities, facilitator, learner autonomy, teachers’ role

How to Cite
Yasmin, M., Sohail, A., Sarkar, M., & Hafeez, R. (2017). Creative methods in transforming education using human resources / Kūrybiniai metodai pertvarkant švietimą pasitelkus žmogiškuosius išteklius. Creativity Studies, 10(2), 145-158. https://doi.org/10.3846/23450479.2017.1365778
Published in Issue
Dec 21, 2017
Abstract Views
455
PDF Downloads
408
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.