Share:


End in sight? On the (un)sustainability of property development in the Budapest region / Artėja pabaiga? Apie (ne)darnią NT plėtrą Budapešto apylinkėse

    Tom Kauko Affiliation

Abstract


Sustainable development is defined in environmental, social and economic terms. In the post-socialist countries the sustainability of urban property developments has experienced various destinies amid changing institutional circumstances. Since the regime changes of 1990 the tendency of the land use and real estate economy in Hungary has been an extreme variant of neoliberal, opportunistic and large-scale developments together with project planning. As a result of this, urban regeneration in metropolitan Budapest is almost exclusively based on private investment, with the possible exception of ‘mega-projects’ where government has an interest in securing the provision of infrastructure. In this contribution, first the proposition of flexible and context dependent government intervention in the property development is outlined. After that a description of urban regeneration and other property development in the Budapest region is provided. A brief review of comparable post-socialist cities is also provided. The paper concludes with an evaluation of sustainability and a critical comment on the state of affairs in this context.


Santrauka


Darni plėtra apibrėžiama aplinkosaugos, socialiniais ir ekonominiais aspektais. Kintant institucinėms aplinkybėms, miestų NT plėtros darna posocialistinėse šalyse buvo įvairi. 1990 m. pasikeitus režimui Vengrijoje, žemės naudojimas ir NT ekonomika paprastai buvo kraštutinis neoliberalaus, oportunistiško ir plataus masto plėtros bei projektų planavimo variantas. Dėl to miesto atnaujinimas Budapešto priemiesčiuose beveik išskirtinai remiasi privačiomis investicijomis, galbūt išskyrus ,,stambius projektus“, kai vyriausybė suinteresuota užtikrinti aprūpinimą infrastrūktua. Šiame darbe pirmiausia pasiūloma, kaip lanksčiai ir atsižvelgdama į kontekstą vryriausybė turi prisidėti prie NT vystymo. Pateikiamas miesto atnaujinimo ir kitokio NT vystymo aprašymas Budapešto apylinkėse, trumpai apžvelgiami panašūs posocialistiniai miestai. Darbas baigiamas darnos įvertinimu ir kritiniu komentaru apie padėtį šiame kontekste.


Keyword : Budapest region, Hungary, Property development, Sustainability, Urban regeneration

How to Cite
Kauko, T. (2012). End in sight? On the (un)sustainability of property development in the Budapest region / Artėja pabaiga? Apie (ne)darnią NT plėtrą Budapešto apylinkėse. International Journal of Strategic Property Management, 16(1), 37-55. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.600781
Published in Issue
Apr 12, 2012
Abstract Views
293
PDF Downloads
154