Share:


Risk management in projects: peculiarities of Lithuanian construction companies / Rizikos valdymas projektuose: Lietuvos statybos įmonių savitumai

    Nerija Banaitienė Affiliation
    ; Audrius Banaitis Affiliation
    ; Artūras Norkus Affiliation

Abstract

Risk analysis and management is nowadays a critical factor to successful construction project management, as construction projects tend to be more complex, dynamic, always unique, and competition increasingly tougher. risk management helps the project participants—client, contractor or developer, consultant, and supplier—to meet their commitments and minimize negative impacts on construction project scope, cost, schedule (and quality, as a Result). The benefits of the risk management process include identifying and analyzing risks, and improvement of construction project management processes and effective use of resources. This paper reports the research that aims to discover how construction companies perceive the significance of the construction projects risks they face and the extent to which they employ potential risk responses.


Santrauka


Šiandien rizikos analizė ir valdymas yra svarbūs sėkmingam statybos projektų valdymui, nes statybos projektai tampa vis sudėtingesni, dinamiškesni, visada unikalūs, o konkurencija tarp statybos bendrovių taip pat didėja. Rizikos valdymas padeda projekto dalyviams—užsakovui, plėtotojui, rangovui, konsultantui ir tiekėjui—vykdyti savo įsipareigojimus ir sumažinti neigiamą taką statybos projekto apimčiai, išlaidoms, tvarkaraščiui ir kokybei kaip rezultatui. Rizikos valdymo proceso metu sistemingai nustatomi, analizuojami ir reaguojama į potencialius rizikos veiksnius, todėl statybos projektai valdomi efektyviau, veiksmingai naudojami ištekliai. Šiame straipsnyje trumpai pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama sužinoti, kaip statybos bendrovės suvokia statybos projektų rizikos veiksnius, su kuriais jiems tenka susidurti, ir kokią reagavimo strategiją ir atsakomuosius veiksmus jos renkasi.

Keyword : Risk analysis, Risk management, Construction companies, Project management

How to Cite
Banaitienė, N., Banaitis, A., & Norkus, A. (2011). Risk management in projects: peculiarities of Lithuanian construction companies / Rizikos valdymas projektuose: Lietuvos statybos įmonių savitumai. International Journal of Strategic Property Management, 15(1), 60-73. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.568675
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
87
PDF Downloads
89