Share:


Implementation of project management principles in spanish residential developments

    Eugenio Pellicer Affiliation
    ; Richard Victory Affiliation

Abstract

Urban development of land and subsequent residential development of buildings are closely related to construction industry. Within the industry, project management is widely applied in Anglo‐Saxon countries. Nevertheless, the results obtained from the literature review conducted did not find how project management is taken into consideration in land and property management. Furthermore, this project management approach is seldom implemented in the Spanish construction industry, even in the private sector. The traditional rigidity and protectionism of the industry, along with the peculiarities of the Spanish Building Law, create a scenario where innovation is difficult to attain. Although, there is a promising future for small to medium sized project management firms to provide a very wide range of services to private clients. This paper shows how the implementation of project management principles can be attempted for residential developments in the Mediterranean Coast of Spain. An inductive approach is used as methodology. After explaining the real state process for the Spanish market, a basic outline for the implementation of project management is proposed. Project and client risk assessment, preliminary questionnaires, stages and steps, company organisation related to professional expertise, procurement strategies and contractual relationships are displayed. Finally, the model is tested by two characteristic case studies.


Projektų valdymo principų taikymas Ispanijos guvenamųjų teritotijų plėtrai


Santruka


Urbanistinės plėtros ir su ja susijusios gyvenamųjų pastatų plėtros ryšiai su statybos pramone yra glaudūs. Anglosaksiškosios šalys šioje pramones šakoje dažnai ima valdyti projektus. Tačiau apžvelgus literatūrą, nepaaiškėjo, kaip projektų valdymas taikomas valdyti žemei ir nuosavybei. Be to, projektų valdymas ‐ retas dalykas Ispanijos statybos pramonėje, netgi privačiame sektoriuje. Tradicinis pramonės šakos nelankstumas ir protekcionizmas, kaip ir Ispanijos statybos įstatymai, sukuria situaciją, kad inovacijos įgyvendinamos sunkiai. Žadama, kad mažos ir vidutinės projektų valdymo įmonės galės ateityje teikti įvairiausių paslaugų privatiems klientams. Šiame straipsnyje kalbama, kaip pamėginti įdiegti projektų valdymo principus Ispanijos Viduržemio jūros pakrantes gyvenamųjų teritorijų plėtrai. Pasirinkta indukcinė metodika. Paaiškinus Ispanijos nekilnojamojo turto rinkos procesą, siūlomas bazinis planas, kaip diegti projektų valdymą. Įvertinama projekto ir kliento rizika, pateikiamos preliminarios anketos, etapai ir žingsniai, aptariamas su profesine patirtimi susijęs įmonės organizavimas, pirkimų strategijos ir sutarčių valdomi santykiai. Galiausiai modelis patikrinamas dviem būdingais atvejo tyrimais.


First Published Online: 18 Oct 2010

Keyword : Project, Property, Management, Tourism, Construction

How to Cite
Pellicer, E., & Victory, R. (2006). Implementation of project management principles in spanish residential developments. International Journal of Strategic Property Management, 10(4), 233-248. https://doi.org/10.3846/1648715X.2006.9637555
Published in Issue
Dec 31, 2006
Abstract Views
244
PDF Downloads
177