Share:


Influence of ethnocentrism on consumers’ intention to buy domestically produced goods: An empirical study in North Cyprus

    Halil Nadiri Affiliation
    ; Mustafa Tümer Affiliation

Abstract

Globalisation has resulted in businesses extending their market coverage to include international markets, which has provided customers with an ever‐expanding choice of domestic and foreign purchase options. It has thus become critical for marketers to ascertain the perceptions and attitudes of consumers regarding their acceptance of foreign products. The most commonly used instrument for this purpose is the ‘Consumer Ethnocentric Tendencies Scale’ ('CETSCALE') (Shimp and Sharma 1987), which has been validated in several developed economies, but which has not been applied and validated in many developing economies. The present study addresses this gap by applying ‘CETSCALE’ among 484 consumers in the developing market of North Cyprus. The study confirms the scale's validity and reliability in the setting of North Cyprus. Consumers’ ethnocentrism is shown to be positively related to intention to purchase domestically produced goods. The study also analyses the relationships between certain demographic characteristics and consumers’ ethnocentrism. The results, managerial implications, and limitations of the study are discussed in detail.


Etnocentrizmo poveikis pirkėjų norui pirkti šalyje pagamintas prekes: empirinis tyrimas šiaurės Kipre


Santrauka. Globalizacija versle pasireiškė tuo, kad išplėtė rinkų apimtis, įtraukdama ir tarptautines rinkas, o tai suteikė galimybę pirkėjams pasirinkti didesnį vidaus ir užsienio prekių asortimentą. Todėl pardavėjams labai svarbu išsiaiškinti vartotojų suvokimą ir požiūrį į užsienio produkciją. Šiam tikslui dažniausiai naudojama priemonė – vartotojo etnocentrinės tendencijos skalė (CETSCALE) (Shimp, Sharma 1987), kuri buvo patvirtinta keliose išsivysčiusios ekonomikos šalyse, tačiau ši priemonė nėra naudojama ir patvirtinta besivystančiose šalyse. Pateikiamas tyrimas atkreipia dėmesį į šią taikymo CETSCALE tarp 484 vartotojų besivystančiose Šiaurės Kipro rinkose spragą. Tyrimas parodo skalės tinkamumą ir patikimumą tyrimams atlikti Šiaurės Kipre. Buvo nustatyta, kad tarp pirkėjo etnocentrizmo ir noro pirkti šalyje pagamintas prekes yra teigiamas ryšys. Straipsnyje analizuojamas ryšys tarp tam tikrų demografinių charakteristikų ir pirkėjų etnocentrizmo. Detaliai aptarti gauti tyrimo rezultatai, jų reikšmė valdymui ir tyrimo ribotumas.


Reikšminiai žodžiai: pirkėjo etnocentrizmas, CETSCALE, rinkodara, Šiaurės Kipras, vidaus prekės, noras pirkti.


First Published Online: 10 Feb 2011

Keyword : consumer ethnocentrism, CETSCALE, marketing, North Cyprus, domestic goods, intention to buy

How to Cite
Nadiri, H., & Tümer, M. (2010). Influence of ethnocentrism on consumers’ intention to buy domestically produced goods: An empirical study in North Cyprus. Journal of Business Economics and Management, 11(3), 444-461. https://doi.org/10.3846/jbem.2010.22
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
487
PDF Downloads
179
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.