Share:


Pramoninių parkų išsidėstymas Lietuvos Respublikos teritorijoje / Distribution of industrial parks in the territory of the Republic of Lithuania

Abstract

Industrial parks are one of the most widely used regional policy tools in the world, aimed at promoting investment and economic growth and reducing social exclusion. The rational layout of the parks, taking into account the accessibility of transport infrastructure and the availability of work force, helps to achieve this goal. Otherwise, the creation of the park may not produce the desired result and the investment in the project will not be justified. The authors analyse the spatial distribution of industrial parks in Lithuania, as well as their supply. In order to achieve this goal, a comprehensive review of the scientific literature was carried out, the types and features of the most common parks in the world were identified, and a map of the spatial distribution of industrial parks in Lithuania was compiled using GIS. The object of the research is limited to the territory of the Republic of Lithuania and its regions.


Santrauka


Pramoniniai parkai – vienas plačiausiai paplitusių regioninės politikos įrankių pasaulyje, kurio tikslas – skatinti investicijas ir ekonominį augimą, mažinti socialinę atskirtį. Racionalus parkų išdėstymas erdvėje, atsižvelgiant į susisiekimo infrastruktūros pasiekiamumą, darbo jėgos prieinamumą, padeda pasiekti šį tikslą. Priešingu atveju parko sukūrimas gali neduodi norimo rezultato, o investicijos į projektą nepasiteisinti. Straipsnio autorės analizuoja pramoninių parkų erdvinį išsidėstymą Lietuvoje, taip pat jų pasiūlą. Šiam tikslui pasiekti buvo atlikta išsami mokslinės literatūros apžvalga, nustatyti dažniausiai pasaulyje pasitaikančių parkų tipai ir jiems būdingi bruožai, o GIS priemonėmis sudarytas Lietuvos pramoninių parkų erdvinio išsidėstymo žemėlapis. Tyrimo objektas apribotas Lietuvos Respublikos teritorija ir jos regionais.


Reikšminiai žodžiai: pramoniniai parkai, pramoninių parkų tipologija, laisvosios ekonominės zonos, Lietuvos regionų politika.

Keyword : industrial parks, typology of industrial parks, free economic zones, regional policy of Lithuania

How to Cite
Vabuolytė, V., & Burinskienė, M. (2019). Pramoninių parkų išsidėstymas Lietuvos Respublikos teritorijoje / Distribution of industrial parks in the territory of the Republic of Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.10591
Published in Issue
Oct 10, 2019
Abstract Views
121
PDF Downloads
71
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bayar, Y. (2017). Greenfield and brownfield investments and economic growth: evidence from central and Eastern European Union countries. Naše gospodarstvo/Our Economy, 63(3), 19-26. https://doi.org/10.1515/ngoe-2017-0015

Danilevičienė, I. ir Lukšytė, V. (2017). Tiesioginių užsienio investicijų įtakos šalies ekonomikos konkurencingumui vertinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Verslas XXI amžiuje, 9(2), 183-196. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1017

Davies, R. B., & Desbordes, R. (2018). Export processing zones and the composition of greenfield FDI (No. 18/07). Working Paper Series.

Guadix, J., Carrillo-Castrillo, J., Onieva, L., & Navascues, J. (2016). Success variables in science and technology parks. Journal of Business Research, 69(11), 4870-4875. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.045

Komarovska, A., Ustinovichius, L., Shevchenko, G., & Nazarko, L. (2015). Multicriteria evaluation of commercial industrial zone development. International Journal of Strategic Property Management, 19(1), 84-95. https://doi.org/10.3846/1648715X.2015.1027321

Leitham, S., McQuaid, R. W., & Nelson, J. D. (2000). The influence of transport on industrial location choice: a stated preference experiment. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 34(7), 515-535. https://doi.org/10.1016/S0965-8564(99)00030-0

Lietuva 2030 bendrasis planas. (2018). Esamos būklės analizė. Prieiga per internetą: http://www.bendrasisplanas.lt/

Lietuvos Respublikos Seimas. (2018a). Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas (Nr. 59-1462). Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.18363?faces-redirect=true

Lietuvos Respublikos Seimas. (2018b). Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas (Nr. 66-2127). Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84573/wLhtJXIhdD

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. (2012). Valstybinio audito ataskaita Laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų vystymas. Vilnius.

Link, A. N., Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Research, science, and technology parks. In The Chicago handbook of University Technology Transfer and Academic Entrepreneurship. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226178486.001.0001

Nacionalinės regioninės plėtros taryba. (2017). Lietuvos regioninės politikos Baltoji knyga darniai ir tvariai plėtrai 2017-2030. Prieiga per internetą: https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Naujienos/Regionines_poli-tikos_baltoji_knyga_20171215.pdf

Ramos, R. A., & Mendes, J. F. (2001). Avaliação da aptidão do solo para localização industrial: o caso de Valença. Engenharia Civil, 7-30.

Ruiz, M. C., Romero, E., Pérez, M. A., & Fernández, I. (2012). Development and application of a multi-criteria spatial decision support system for planning sustainable industrial areas in Northern Spain. Automation in Construction, 22, 320-333. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2011.09.009

Sakr, D., Baas, L., El-Haggar, S., & Huisingh, D. (2011). Critical success and limiting factors for eco-industrial parks: global trends and Egyptian context. Journal of Cleaner Production, 19(11), 1158-1169. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.01.001

Sochulakova, J., & Igazova, M. (2013). Foreign direct investment in Slovak regions and their impact on regional economic growth. Economics and Management, 18(3), 501-508. https://doi.org/10.5755/j01.em.18.3.4250

Tamošiūnaitė, J. (2009). Pramoninių parkų situacija ir perspektyvos: UAB „Ukmergės pramonės parkas“ atvejo analizė (magistro darbas). Šiauliai.

United Nations Industrial Development Organization. (1997). Industrial estates: principles and practices. Vienna: UNIDO.

United Nations Industrial Development Organization. (2012). Europe and Central Asia regional conference on industrial parks as a tool to foster local industrial development (Conference report). Baku, Azerbaijan.

Ustinovichius, L., Komarovska, A., & Komarovski, R. (2017). Methods of determining the region᾽s investment strategy. Procedia Engineering, 182, 732-738. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.190