Share:


The importance of getting international permits for road transport sector

Abstract

When Lithuania had not yet been the EU member-state, the main problem for road transport business was associated with the lack of travel permits. This problem still remains and has become even more acute for travelling to Eastern countries, especially to Russia. The decrease of the volume of transportation to the East is highly disadvantageous to Lithuanian carriers because it decreases their competitiveness on the European market. Therefore the responsibility of the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Lithuania and its institutions is to appropriately administrate interstate agreements because the economic and social development of the country heavily depends on it.


Article in Lithuanian.


Tarptautinių leidimų reikšmė kelių transporto sektoriui


Santrauka. Iki narystės Europos Sąjungoje viena pagrindinių problemų Lietuvos kelių transporto versle buvo kelionės leidimų trūkumas. Ši problema išliko ir tapo dar opesnė su Rytų valstybėmis, ypač su Rusija. Vežimų apimčių į Rytus sumažėjimas Lietuvos vežėjams yra labai skausmingas, nes konkuruoti Europos rinkoje pernelyg sunku. Todėl Susisiekimo ministerijos bei jai pavaldžių institucijų pareiga ir atsakomybė yra tinkamai administruoti tarpvalstybinius susitarimus, nes nuo to labai stipriai priklauso visos valstybės ekonominė ir socialinė padėtis. 


Reikšmingi žodžiai: kabotažas, leidimai, vežimų geografija, apribojimai, kelių transportas, vežėjai. 

Keyword : cabotage, permits, transportation geography, limitations, road transport, carriers

How to Cite
Vilkelis, A. (2011). The importance of getting international permits for road transport sector. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 87-90. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.18
Published in Issue
Apr 15, 2011
Abstract Views
264
PDF Downloads
125
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.