Share:


Between artistic and scientific visual reconstruction: case study of Vilnius upper castle

Abstract

The article tells the history of reconstruction images of the Vilnius Upper Castle. The rapid decay of the defences constructions in 19th century have encouraged not only the first heritage protection practices but also artistic inspirations to visually recreate the majestic spirit of the Grand Duchy of Lithuania. Artists, architects, art critics, and later archaeologists, investigated first construction forms by analysing the remains of architectural elements and by referring to iconographic, archaeological data and analogues. Images, schemes and models from the second half of 20th century had a particularly large influence on today’s’ understanding of historic visualisation of architectural forms of the castle. The purpose of this article is to examine the origin of reconstructive images and the grounds of the visual playback of architectural forms.

Article in Lithuanian.


Tarp meninės ir mokslinės vaizdinės rekonstrukcijos: Vilniaus Aukštutinės pilies atvejis

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiama Vilniaus Aukštutinės pilies rekonstrukcinių vaizdų istorija. XIX amžius, prasidėjęs sparčiu gynybinio komplekso nykimu, paskatino ne tik pirmąsias paveldosaugines praktikas, bet ir menines inspiracijas atvaizduose atkurti didingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasią. Menininkai, architektai, menotyrininkai, vėliau archeologai nagrinėdami pilies architektūrinių elementų liekanas bei remdamiesi ikonografija, archeologiniais duomenimis, analogijomis tyrė ir analizavo pirmines statinių formas. Ypač XX a. antrosios pusės piešiniai / brėžiniai, maketai suformavo ir šiandieninį pilies istorinio vaizdo suvokimą. Straipsnyje siekiama išnagrinėti rekonstrukcinių vaizdų kilmę ir atskleisti, kuo grįstas architektūrinių formų vizualinis atkūrimas.

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Aukštutinė pilis, paveldas, vaizdinė rekonstrukcija, vaizdinys, architektūros tyrimai, ikonografija, kartografija.

Keyword : Vilnius Upper Castle, heritage, visual reconstruction, image, architectural research, iconography, cartography

How to Cite
Povilaitytė-Leliugienė, E. (2017). Between artistic and scientific visual reconstruction: case study of Vilnius upper castle . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(1), 71-82. https://doi.org/10.3846/mla.2017.994
Published in Issue
May 9, 2017
Abstract Views
209
PDF Downloads
328
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.