Share:


Impact of modificated asphalt mixtures on paving functioning and environment / Modifikuotų asfaltbetonio mišinių poveikis dangos fukncionavimui ir aplinkai

Abstract

Atmospheric pollution began to increase in the beginning of 19th century, when the global economy and industrial development started the signal grow. The current problem of global warming is partly related with emission of carbon dioxide (CO2) to environment, which one of the sources are industrial production companies. Warm asphalt mix is usually used in the practice of Lithuania and the world for equipment of road paving. These mixes are produced in specialized asphalt mixers where stone dosing, drying and its mixing with bituminous binders are performed. The temperature of produced hot asphalt mix in mixer reach 150–180 °C and 120–160 °C of mixture laying on the road. Various pollutants, carbon dioxide, formaldehydes, and other are spread to the environment. The carried out researches in Lithuania and the world have showed that while using special additives it is possible to reduce the temperatures of warm asphalt production and laying on the road. Such reduction of temperature helps not to worsen the quality of asphalt layer, to lower the emission of pollutants to environment, to improve the conditions of road workers and to economically use the gas for production of asphalt mixes. Production technologies of different asphalt mixes, their advantages and disadvantages, and results of laboratory tests are analyzed in this article. Equipment samples of experimental road sections, using the warm mixing asphalt mixtures are given.


Santrauka 


19 amžiaus pradžioje, ėmus sparčiai augti pasaulinei ekonomikai ir vystytis pramonei, pradėjo didėti ir atmosferos užterštumas. Dabartinė globalinė pasaulinio atšilimo problema iš dalies siejama su anglies dioksido (CO2) išmetimu į aplinką, kurio vienas iš šaltinių yra pramoninės gamybos įmonės. Automobilių kelių dangoms įrengti Lietuvos ir pasaulinėje praktikoje dažniausiai naudojami karšto asfalto mišiniai. Šie mišiniai yra gaminami specialiuose asfalto maišytuvuose, kuriuose akmens medžiagos dozuojamos, džiovinamos, maišomos su bituminiais rišikliais. Gaminamo karšto asfalto mišinio temperatūra maišytuve siekia 150–180 oC, o kelyje klojamo – 120–160 oC. Šių procesų metu į aplinką paskleidžiama įvairių teršalų: anglies dioksido, formaldehidų ir kt. Pasaulyje ir Lietuvoje atlikti moksliniai tyrimai parodė, kad naudojant specialius priedus galima sumažinti karštų asfalto mišinių gamybos bei klojimo kelyje temperatūrą. Toks temperatūros sumažinimas leidžia nepabloginti asfalto dangų kokybės, sumažinti teršalų išmetimą į aplinką, pagerinti kelyje dirbančių darbuotojų darbo sąlygas, ekonomiškiau naudoti asfalto mišinių gamybai reikalingas dujas. Šiame straipsnyje analizuojamos skirtingų asfalto mišinių gamybos technologijos, jų privalumai ir trūkumai, laboratorinių bandymų rezultatai. Pateikiami eksperimentinių kelių ruožų įrengimo pavyzdžiai, naudojant šiltojo maišymo asfalto mišinius.


Reikšminiai žodžiai: šiltojo maišymo asfaltas, ceolitas, CO2 sumažėjimas.

Keyword : warm mix asphalt, zeolite, CO2 reduction

Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
89
PDF Downloads
103