Share:


International marketing developing publishing business

Abstract

Lithuanian integration in the financial Eurozone and Lithuanian publishing business development in the European Union and outside it, becomes an important problem requiring a solution. Promoting the dissemination of printed books and literacy in Lithuania and beyond, to properly introduce the achievements of Lithuania in foreign countries, it is important to ensure Lithuanian letter, educational and scientific book publishing development. The article examines the characteristics of the international marketing publishing, the world and Lithuanian state publishing houses on the basis of foreign and Lithuanian scientists theoretical insights about the instruments of international marketing opportunities, developing proposals for publishing business integration of new economic conditions.

Article in Lithuanian.


Tarptautinis marketingas plėtojant leidybos verslą

Santrauka 

Lietuvai integruojantis į finansinę euro zoną, Lietuvos leidybos verslo plėtra Europos Sąjungoje bei už jos ribų tampa svarbia problema, kurią reikia spręsti. Skatinant spausdintų knygų sklaidą ir raštingumą Lietuvoje bei už jos ribų, siekiant tinkamai pristatyti Lietuvos pasiekimus užsienio šalyse, svarbu užtikrinti Lietuvos rašto, švietimo ir mokslo knygų leidybos plėtrą. Straipsnyje nagrinėjamos leidybos verslo ypatybės, pasaulio bei Lietuvos leidyklų būklė, remiantis užsienio ir Lietuvos mokslininkų teorinėmis įžvalgomis apie tarptautinio marketingo instrumentų panaudojimo galimybes, pateikti siūlymai dėl leidybos verslo plėtros naujomis ekonominės integracijos sąlygomis.

Reikšminiai žodžiai: leidybos verslas, tarptautinis marketingas, tarptautinis verslas, leidybos marketingas.

Keyword : publishing business, international marketing, international business, marketing publishing

How to Cite
Chlivickas, E., & Leščinskaitė, L. (2015). International marketing developing publishing business. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(2), 179-188. https://doi.org/10.3846/mla.2015.743
Published in Issue
May 28, 2015
Abstract Views
465
PDF Downloads
676
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.