Share:


The research of electronic life insurance business development factors in the context of integration

Abstract

During the development of globalization, here is the active integrationof knowledge, innovation and technologies, which leadsto the rapid use of information technologies in the processesof traditional life insurance business. The traditional businessprinciples now are outdated and new, more efficient methodsof work for traditional business transforming into an electronicbusiness are necessary. However, such problems as use of inrelevantprinciples of e-business for insurance sector stop theactivities of insurance companies. Therefore, while the intensivetransformation of traditional life insurance business to electronicis still going, it is necessary to prepare the relevant model ofe-business development. The objective of this article is to formthe model of e-insurance business transformation. To achievethis objective it is necessary to examine the theoretical aspectsof e-business, to except the elements which form the e-business,its relationships and dependencies, and to analyse the models ofmain e-business; to identify the trends of e-business in Lithuania(and European Union) and to analyse the situation of e-business atLituanian life insurance. In this article the following methods ofanalysis are used: a systemic analysis of the scientific literature,both the theoretical and practical claims matching methods, PESTanalysis, a survey method and expert evaluation.


Article in Lithuanian.


Elektroninio gyvybės draudimo verslo plėtrą skatinantys veiksniai integracijos kontekste


Santrauka. Plėtojantis globalizacijai, vyksta aktyvi žinių, inovacijų ir technologijų integracija, informacinės technologijossparčiai taikomos atliekant tradicinius gyvybės draudimo verslo procesus. Tradicinio verslo veiklos principai jau pasenę, būtininauji efektyvesni darbo metodai. Juos taikant, tradicinis verslas transformuojasi į elektroninį. Deja, atsiranda tokių problemųkaip draudimo sektoriui netinkamų elektroninio (toliau – e., red.) verslo principų taikymas, stabdantis draudimo įmonių veiklą.Vykstant intensyviai tradicinio gyvybės draudimo verslo transformacijai į elektroninį, būtina parengti atitinkamą e. versloplėtros modelį. Šio straipsnio tikslas – suformuoti e. gyvybės draudimo transformacijos modelį. Sprendžiami su tuo susijęuždaviniai: nagrinėjami e. verslo teoriniai aspektai, identifikuojami e. verslą formuojantys elementai, jų ryšys ir priklausomybė,analizuojami pagrindiniai e. verslo modeliai; aptariamos e. verslo tendencijos Lietuvoje (ir Europos Sąjungoje), atliktasLietuvos gyvybės draudimo e. verslo vidinės aplinkos situacijos tyrimas. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinėsliteratūros analizė, teorinių ir praktinių teiginių sugretinimo metodas, PEST analizė, apklausos metodas, ekspertinis vertinimas.


Reikšminiai žodžiai: elektroninis verslas, gyvybės draudimas, žinios, inovacijos ir technologijos.

Keyword : electronic business, life insurance, knowledge, innovation and technologies

How to Cite
Račinskaja, I., & Raudeliūnienė, J. (2014). The research of electronic life insurance business development factors in the context of integration. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(1), 111-119. https://doi.org/10.3846/mla.2014.14
Published in Issue
Feb 20, 2014
Abstract Views
380
PDF Downloads
263
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.